13 stycznia 2022

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Olsztyn, stycznia 2022 r. 

Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

 

Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącym wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U.2019 poz. 267) oraz zapisami umowy zawartej w tej sprawie:

 • Szkoły objęte wsparciem finansowym w roku 2021 składają organom prowadzącym sprawozdania z realizacji zadania w terminie do 28 lutego 2022 roku.
 • Organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego w 2021r., składają Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty, działającemu w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zbiorcze sprawozdania z realizacji zadania w terminie do 31 marca 2022 r. (decyduje data wpływu).

Sprawozdanie organu z realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i w domu należy przekazać w jednej z niżej wymienionych form:

 • przesłać na adres:
  Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn;
 • przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
 • złożyć osobiście w Kuratorium Oświaty w Olsztynie:
  al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. 382 (sekretariat) 10-959 Olsztyn.

W załączeniu wzory sprawozdań z realizacji programu.

Kontakt:

Angelika Pouch, e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 446.

Z poważaniem,
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki


Załączniki:

 1. Wzór sprawozdania organu prowadzacego do wojewody z realizacji zadania
 2. Wzór sprawozdania szkoły do organu prowadzacego z realizacji zadania