8 lutego 2022

Pomiary średniorocznego stężenia radonu w budynkach – informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

Pomiary średniorocznego stężenia radonu są realizowane na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przez ACTE sp. z o.o. w budynkach użyteczności publicznej. W 2022 roku pomiary średniorocznego stężenia radonu będą wykonane na terenach 5 województw, tj. woj. lubelskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz 3 powiatów z województwa łódzkiego: tomaszowskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i położonego na terenie województwa wielkopolskiego powiatu wolsztyńskiego.

Zgodnie z art. 23e ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, Państwowa Inspekcja Sanitarna udziela porad i informacji w zakresie narażenia na radon w pomieszczeniach oraz związanych z narażeniem na radon zagrożeń dla zdrowia, na temat znaczenia przeprowadzania pomiarów radonu oraz na temat dostępnych środków technicznych służących ograniczeniu występujących stężeń radonu. W każdej powiatowej i wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej zostały wyznaczone osoby odpowiedzialne za udzielanie ww. porad i informacji. Kontakt do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej dostępny jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gis/stacje-sanitarno-epidemiologiczne.

Materiały edukacyjno-informacyjne dotyczące zagadnień związanych z narażeniem na radon
w budynkach, lokalach, pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zostały zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego
pod adresem: https://www.gov.pl/web/gis/radon2. Ponadto na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gis/radon–podstawowe-informacje został opublikowany film edukacyjny o radonie.

Więcej informacji dotyczących radonu, jego występowania na wybranych obszarach Rzeczypospolitej Polskiej, uwarunkowań występowania radonu w budynkach mieszkalnych czy zakładach pracy znajdą Państwo w Krajowym planie działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających
z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia Krajowego planu działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon
w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy (M.P. poz. 169 oraz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://www.gov.pl/web/gis/krajowy-plan-dzialania-w-przypadku-narazenia-na-radon) a także w materiałach edukacyjno-informacyjnych dostępnych na stronach Państwowej Agencji Atomistyki pod adresem: https://www.gov.pl/web/poznajradon. Ponadto, informacje dotyczące wpływu radonu na zdrowie są dostępne na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-Państwowego Instytutu Badawczego pod adresem: https://www.pzh.gov.pl/radon-pochodzenie-i-wplyw-na-zdrowie/.

Zachęcamy do włączenia się w realizację tego przedsięwzięcia w celu podniesienia bezpieczeństwa
w szkołach i placówkach.