5 lipca 2022

Rządowy program „Aktywna tablica” – wsparcie finansowe w 2022 roku

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji
Dyrektorzy Szkół

Uprzejmie informuję, że do Kuratorium Oświaty w Olsztynie wpłynęło 87 wniosków organów prowadzących dla 165 szkół o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w edycji 2022.

Wnioskowana kwota wsparcia wyniosła 4.540.154,62 zł. Organy prowadzące zadeklarowały wkład własny w wysokości 1.139.910,18 zł, co stanowi 20,07 % kwoty kosztów realizacji zadania.

Wsparciem finansowym objęto 59 wniosków organów prowadzących dla 101 szkół. Wnioskowana kwota wsparcia wynosi 2.766.645,60 zł. Wkład własny organów prowadzących szkoły wynosi 694.275,80 zł.

W nawiązaniu do § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica (Dz.U. 2020 poz. 1883 ze zm.), podaję wykaz szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz wskazaniem organów prowadzących.

Umowy dotyczące realizacji ww. zadania zostaną przesłane do organów prowadzących. Zawarcie umowy następuje niezwłocznie po zwiększeniu budżetu wojewodów przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Kontakt:

Dariusz Człapiński – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji.

tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Załącznik:

Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego „Aktywna tablica” 2022

Ułatwienia dostępu