16 grudnia 2022

„AKTYWNA TABLICA” – rozliczenie finansowe 2022 r.

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji

Olsztyn, 16 grudnia 2022 r.

ZK.3146.9.6.2022.MM

Przypominamy o konieczności dokonania szczegółowego rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2022 roku w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”. Rozliczenie finansowe należy złożyć do 10 stycznia 2023 r.

Dotację należy rozliczyć według wzoru (pliki do pobrania):

  1. Załącznik 2. – Rozliczenie dotacji wg rozdziałów – Aktywna tablica
  2. Załącznik 3. – Zestawienie wydatków poniesionych na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii
  3. Załącznik 4. – Oświadczenie

Ponadto proszę o dołączenie:

  1. Kserokopii faktur za zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy,
  2. Kserokopii faktur za zakupiony sprzęt komputerowy (wkład własny rzeczowy),
  3. Potwierdzenia dokonanej zapłaty (potwierdzenie przelewu bankowego itp.).

Uwaga:

Faktury winny być opisane w sposób trwały i opieczętowane przez dyrektora szkoły lub osobę reprezentującą organ prowadzący. Każdą stronę kserowanego dokumentu tj. faktury, potwierdzenia dokonanej zapłaty itp. należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

Kwotę niewykorzystanej dotacji należy zwrócić do 31 stycznia 2023 r. na numer konta wskazany w umowie. W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie z wykorzystania dotacji przygotowane przez organ prowadzący należy przekazać w jednej, z niżej wymienionych form:

  • przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn;
  • przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
  • złożyć osobiście w Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. 382 (sekretariat) 10-959 Olsztyn.

Telefon do kontaktu:

Mateusz Marcinek 89 52 32 383. (Gminy i Powiaty)
Adres email: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Malwina Kamińska 89 52 32 559 (Stowarzyszenia i Fundacje)
Adres email: mkaminska@ko.olsztyn.pl

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty