27 grudnia 2022

Stypendia i zasiłki szkolne – rozliczenie dotacji za rok 2022

Szanowni Państwo,

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin

 

Uprzejmie proszę o przesłanie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2022 roku przekazanych Państwu poprzez budżet Wojewody środków finansowych oraz zaangażowanych środkach własnych na realizację pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych – załącznik 1. Wypełniając załącznik, uprzejmie proszę o podawanie informacji dotyczących wyłącznie dotacji celowej, tj. bez liczby uczniów-obywateli Ukrainy oraz środków przyznanych w ramach Funduszu Pomocy.

     Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku  o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, z późn. zm) wysokość wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca. Przypominam, że aby gminy uprawnione mogły skorzystać z obniżonego wkładu własnego (tj. 5% lub 10%) muszą wykorzystać minimum 95% przyznanej dotacji w danym roku budżetowym. W przypadku mniejszego wykorzystania obowiązuje wkład własny 20%. Tabela dotycząca wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2022 roku znajduje się w załączeniu.

       Kwotę niewykorzystanej dotacji należy zwrócić na rachunek Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o numerze:

61 1010 1397 0032 9013 9135 0000,

 w tytule przelewu należy podać odpowiedni rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej tzn. 85415 § 2030.

     Wypełnioną tabelę (załącznik 1) podpisaną przez osobę reprezentującą urząd wraz z potwierdzeniem dokonanego przelewu zwrotu dotacji należy przesłać w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 13 stycznia 2023 roku.

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email: rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383.

Załącznik nr.1

Gminy wskaźniki 2022 r

Ułatwienia dostępu