2 stycznia 2023

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy – rozliczenie dotacji za rok 2022

Szanowni Państwo,

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin

 

       Uprzejmie proszę o przesłanie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2022 roku przekazanych Państwu środków na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów obywateli Ukrainy o charakterze socjalnym w 2022 r. wypłaconych z Funduszu Pomocy zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.)

    Kwotę niewykorzystanej dotacji należy zwrócić do 10 stycznia 2023 r. na rachunek Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o numerze:

44 1010 1397 0032 9013 9130 2000,

w tytule przelewu należy podać „stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy zadanie 1.8.1. ”

   Zwrot niewykorzystanych środków dotyczy również środków, które zostały przez Państwa wskazane jako planowane do pozostawienia na 2023 r. Realizacja pomocy materialnej będzie kontynuowana w 2023 r. w ramach nowego planu finansowego, tym samym udzielanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży będzie nadal możliwe.

  Wypełniony załącznik podpisany przez osobę reprezentującą urząd należy przesłać w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r.

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email: rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383.

Załącznik

Ułatwienia dostępu