28 lutego 2023

ZARZĄDZENIE NR 11
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

 

Na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Podaję wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Określam miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia:

  1. tytuł laureata lub finalisty,
  2. miejsca na poszczególnych szczeblach:
    1. międzynarodowym: miejsca 1-10,
    2. krajowym: miejsca 1-8,
    3. wojewódzkim: miejsca 1-6,
    4. powiatowym: miejsca 1-4.

§3

Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim korzystają z uprawnień wynikających z art. 132 ustawy – Prawo oświatowe.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

ZARZĄDZENIE nr 11 WMKO - zawody
Data: 2023-02-28, rozmiar: 49 KB
ZARZĄDZENIE nr 11 WMKO - zawody
Data: 2023-02-28, rozmiar: 40 KB

Ułatwienia dostępu