4 kwietnia 2023

Szkoły i placówki oświatowe jako miejsce apolityczne

Szanowni Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Przypominam, że szkoła powinna być miejscem apolitycznym. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) – w szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody jej dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Powyższa działalność powinna być chroniona przed agitacją polityczną  przez osoby zaangażowane np. w kampanie wyborcze. Zakaz działalności partii i organizacji politycznych w szkole jest bezwzględny, dlatego dyrektor szkoły lub placówki nie powinien dopuszczać do tego, aby kierowana przez niego jednostka była miejscem takiej agitacji.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu