15 listopada 2023

Regionalna konferencja w Giżycku pt. „Dziecko – Uczeń – Rodzina…

…w ujęciu modelu współpracy międzysektorowej w powiatach kętrzyńskim i bartoszyckim”

W dniu 10 listopada 2023 roku, w położonym nad Kanałem Łuczańskim Hotelu St. Bruno w Giżycku, odbyła się regionalna konferencja pt. „Dziecko – Uczeń – Rodzina w ujęciu modelu współpracy międzysektorowej w powiatach kętrzyńskim i bartoszyckim” podsumowująca projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej. W zabytkowych wnętrzach hotelu udział w konferencji wzięli  przedstawiciele jednostek samorządowych, dyrektorzy poradni, szkół i przedszkoli, pedagodzy i psycholodzy oraz nauczyciele. Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty reprezentowali Małgorzata Hochleitner – dyr. Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki oraz Dariusz Człapiński – zast. dyr. Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki. Konferencja była także transmitowana online.

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej realizowany przez Uniwersytet Śląski we współpracy z innymi uczelniami na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki polegał na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym.

Konferencję uroczyście otworzyły Pani Marta Kragiel – dyrektor Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie oraz Pani Ewa Rodziewicz – dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach. Następnie głos zabrali Pana Starosta Kętrzyński Michał Kochanowski oraz Wicestarosta Bartoszycki Pan Marcina Matejunas, którzy w swoich wystąpieniach szczególnie podkreślali znaczenie współpracy, pomocy i zrozumienia dla innowacyjności.

Zrealizowane założenia projektu, jego szanse i bariery, a także założenia na najbliższą przyszłość omówiły przedstawicielki zespołu projektowego: zastępca kierownika projektu   dr hab. Edyta Widawska, prof. UŚ oraz Pani Ewa Kamińska – psycholog,  współzałożycielka Ośrodka Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju przy PSONI Gdańsk,  ekspert w projekcie dla powiatów m.in. kętrzyńskiego i bartoszyckiego. Następnie Pan dr Radosław Piotrowicz przedstawił model WWR jako przykład międzysektorowego wsparcia dziecka i rodziny podkreślając jego znaczenie jako kompleksowego działania wspierającego.

Najważniejszym punktem spotkania było podzielenie się praktycznymi rozwiązaniami zastosowanymi w trakcie realizacji projektu na przykładzie powiatu kętrzyńskiego i bartoszyckiego. O swoich doświadczeniach w trakcie realizacji projektu opowiedzieli przedstawiciele jednostek koordynujących, koordynatorzy WWR oraz ds. uczniów, a także specjaliści wiodący. Całość tematu uzupełniło wystąpienie liderki SCWEW w Bartoszycach Pani Moniki Dąbkowskiej, która wprowadziła uczestników w temat Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą.

Na zakończenie konferencji dokonano jej podsumowania.

Ułatwienia dostępu