28 listopada 2023

Regionalna konferencja w Nidzicy pt. „Dostępność- jakość- wsparcie…

„Współpraca jednostek rządowych i pozarządowych w organizacji skutecznej pomocy dla dzieci i ich rodzin.”

 

22 listopada 2023 r. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Nidzicy zorganizował regionalną konferencję wieńcząca realizację projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie diagnozy funkcjonalnej w powiecie nidzickim pt.: „Dostępność – jakość – wsparcie. Współpraca jednostek rządowych i pozarządowych w organizacji skutecznej pomocy dla dzieci i ich rodzin”. W przedsięwzięciu wzięli udział przedstawiciele jednostek rządowych, pozarządowych oraz sektora prywatnego, zajmujący się opieką i wychowaniem, udzielający świadczeń społecznych oraz zapewniający opiekę medyczną dla dzieci w wieku 0-6 lat oraz ich rodzin. Dzięki hybrydowej formie przekazu organizatorzy konferencji mogli podzielić się dobrymi praktykami ze słuchaczami naszego regionu, ale także z przedstawicielami jednostek z województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Starosta Nidzicki Marcin Paliński, który wraz z Dyrektor PORE w Nidzicy Małgorzatą Wilińską zaprosili zebranych gości do wysłuchania wystąpień. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkała się prelekcja doktora nauk humanistycznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie Radosława Piotrowicza, który zaprezentował kierunek zmian legislacyjnych na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w kraju. Wystąpieniem wieńczącym prezentowane na konferencji treści była nagrana wypowiedź Dyrektor Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki Elżbiety Neroj.

Na konferencji byli obecni: Dyrektor PFRON Oddział Warmińsko-Mazurski Mateusz Szkaradziński, przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Dyrektor Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Małgorzata Hochleitner oraz Zastępca Dyrektora tego wydziału Dariusz Człapiński. W spotkaniu wzięli udział również: dyrektorzy pięciu poradni psychologiczno-pedagogicznych, starostowie powiatów oraz kadra jednostek międzysektorowych z dwunastu powiatów.

To było cenne, merytoryczne spotkanie inspirujące do podejmowania zintegrowanych działań na rzecz organizacji międzysektorowego wsparcia dzieci i ich rodzin.

Ułatwienia dostępu