14 czerwca 2024

Sprawozdanie z realizacji planu pracy niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z § 28 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2738) organ prowadzący niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli przedstawia kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę placówki doskonalenia sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki doskonalenia za dany rok szkolny, z uwzględnieniem terminów realizacji poszczególnych zadań ujętych w tym planie pracy, w terminie do dnia 30 września.

Jolanta Weronika Skrzypczyńska
Warmińko-Mazurski Kurator Oświaty

Ułatwienia dostępu