14 czerwca 2024

Sprawozdanie z Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2023 rok

Beneficjenci
Rządowego programu „Aktywna tablica”
edycja 2023

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z umową w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”, Beneficjenci zobowiązani są do przedłożenia w terminie do dnia 15 września 2024 r. (decyduje data wpływu) sprawozdanie z realizacji Programu – w formie papierowej i elektronicznej. Sprawozdawczy obowiązek następuje w roku następującym po roku udzielenia wsparcia finansowego.

Podstawa prawna:

 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000158

Termin, forma i miejsce składania sprawozdań:

Dyrektor szkoły/SOSW w terminie do 31 sierpnia 2024 r. (decyduje data wpływu) przekazuje do organu prowadzącego sprawozdanie:
Dyrektor szkoły – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2023 r.

Organ prowadzący w terminie do 15 września 2024 r.:

  1. weryfikuje sprawozdania dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych,
  2. przekazuje do Kuratorium Oświaty w Olsztynie (decyduje data wpływu) sprawozdanie:

Organ prowadzący – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2023 r.
(5 arkuszy excela: sprawozdanie oraz 4 załączniki)

Sprawozdanie należy przedłożyć za pomocą jednej z następujących form:

– poczta tradycyjna na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn – z dopiskiem na kopercie: Sprawozdanie – Rządowy program „Aktywna tablica 2023”;

– za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie;

– osobiście w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie z dopiskiem na kopercie: „Sprawozdanie – Rządowy program „Aktywna tablica 2023”.

 Uwaga:

  1. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane i opieczętowane przez upoważnione osoby. Należy zwrócić uwagę na właściwą reprezentację organu przy podpisywaniu sprawozdania (dokumenty wysyłane poprzez platformę ePUAP muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym).
  2. Organ prowadzący przesyła obowiązkowo wersję elektroniczną Sprawozdania dyrektora szkoły oraz Sprawozdanie organu prowadzącego szkołę  (edytowalne pliki Excel) na adres mailowy: aktywnatablica@ ko.olsztyn.pl
  3. Elektroniczna wersja ww. sprawozdań nie musi być podpisana; przesłanie edytowalnych sprawozdań na wskazany adres mailowy odbywa się niezależnie od złożenia dokumentów w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Wzory aktualnych sprawozdań za 2023 r. do pobrania:

UWAGA: należy wybrać odpowiednią przeglądarkę internetową np. Microsoft Edge

https://www.gov.pl/web/edukacja/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-w-2023-r 

 

Kontakt:
Dariusz Człapiński
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji
tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu