1 lipca 2024

Rządowy program „Aktywna tablica” – wsparcie finansowe w 2024 roku

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji
Dyrektorzy Szkół

Uprzejmie informuję, że do Kuratorium Oświaty w Olsztynie wpłynęły 102 wnioski organów prowadzących dla 179 szkół o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” w edycji 2024.

Wnioskowana kwota wsparcia wyniosła 5.315.288,88 zł. Organy prowadzące zadeklarowały wkład własny w wysokości 1.389.163,15 zł, co stanowi 20,72 % kwoty kosztów realizacji zadania.

W nawiązaniu do § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 158), podaję wykaz szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół oraz ze wskazaniem organów prowadzących. Wsparciem finansowym objęto 54 organy prowadzące dla 79 szkół. Kwota wsparcia finansowego wynosi 2.121.840,00 zł. Wkład własny organów prowadzących szkoły – 531.060,93 zł.

Umowy dotyczące realizacji ww. zadania zostaną przesłane do organów prowadzących. Zawarcie umowy następuje niezwłocznie po zwiększeniu budżetu wojewodów przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Przekazanie przez wojewodę organom prowadzącym środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego następuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Jolanta Weronika Skrzypczyńska

 

Kontakt:

Dariusz Człapiński – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie; Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji.

tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Załącznik:

Wykaz szkół wraz z wysokością przyznanego wsparcia finansowego – Rządowy program „Aktywna tablica” 2024

Ułatwienia dostępu