Autor: Krzysztof Grzymkowski

24 stycznia 2023

Lustracja – oświadczenie lustracyjne kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej

Zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 45 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły […]

24 stycznia 2023

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z obowiązkiem złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego przez kandydata ubiegającego się o funkcje dyrektora szkoły publicznej Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w oświadczeniu lustracyjnym lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, zwany dalej: „Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem […]

24 stycznia 2023

Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Rozporządzenie Ministra […]

23 stycznia 2023

Procedura uznawania zagranicznych świadectw szkolnych lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie

  Wnioskodawca przedkłada następujące dokumenty: Wniosek o uznanie świadectwa/dyplomu. Zalegalizowany oryginał lub duplikat świadectwa ukończenia szkoły. Legalizacji świadectwa może dokonać: konsul Rzeczypospolitej Polskiej w państwie wydania świadectwa, władze oświatowe państwa, gdzie wydano świadectwo, placówka dyplomatyczna lub konsularna akredytowana w RP – państwa, gdzie wydano świadectwo. Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia do wniosku […]

23 stycznia 2023

Wydanie klauzuli apostille lub uwierzytelnienie dokumentów.

1. Podstawa prawna: § 28 ust. 1 punkt 1, ust. 2 – 4, 7-8 oraz § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 1700 z późniejszymi zmianami). Uwierzytelnienia świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły oraz […]

19 stycznia 2023

Zasady przyznawania akredytacji

Zasady przyznawania akredytacji publicznym i niepublicznym placówkom doskonalenia nauczycieli Zasady przyznawania akredytacji. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029); […]

19 stycznia 2023

Opiniowanie planu sieci przedszkoli publicznych

Podstawa prawna: art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Ustalenie sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, oddziałami przedszkolnymi zorganizowanymi w publicznych szkołach podstawowych następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi […]

18 stycznia 2023

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024