Kategoria: Programy rządowe

17 stycznia 2018

Informacja o wykorzystaniu w 2017 roku środków na stypendia socjalne

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Uprzejmie proszę o przesłanie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2017 roku przekazanych Państwu poprzez budżet Wojewody środków finansowych oraz zaangażowanych środkach własnych na realizację pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych. Informację proszę sporządzić zgodnie z załączoną tabelą (tabela do pobrania).

Wypełnioną tabelę podpisaną przez osoby reprezentujące urząd proszę przesłać w terminie do 24 stycznia 2018 roku pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, al. M.J.Piłsudskiego 7/9.

Jednocześnie proszę o nieprzesyłanie pojedynczych informacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Sprawę prowadzą:
Anna Śliczyńska, telefon 89 5232-559
Elżbieta Stolarczyk, telefon 89 52 32 559
Karina Gawrońska telefon 89 52 32 559

Wojciech Cybulski
Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty

Załączniki

Załącznik nr 1 - Tabela
Data: 2018-01-17, rozmiar: 10 KB
16 stycznia 2018

Pilna informacja dotycząca rozliczenia dotacji „Aktywna tablica”

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z koniecznością zweryfikowania przedłożonych sprawozdań za 2017 rok z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „AKTYWNA TABLICA”, proszę o przesłanie dodatkowych informacji tj.:

 1. Kserokopii faktur na zakupione pomoce dydaktyczne,
 2. Kserokopii faktur za zakupiony sprzęt komputerowy.

Uwaga:

Na fakturze zakupione pomoce dydaktyczne winny być zgodne z § 1, ust 5, pkt 1-4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 roku poz. 1401). Faktura winna być opisana w sposób trwały i opieczętowana przez dyrektora szkoły i osobę reprezentującą organ prowadzący. Na fakturze winien być zapis wskazujący termin zapłaty faktury.

Faktura za zakupiony sprzęt komputerowy winna wystąpić tylko wtedy, gdy jednostka samorządu terytorialnego składając wniosek o dotację wykazała wkład własny rzeczowy. Zgodnie z § 3, ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia sprzęt winien być zakupiony w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Gdy we wniosku jednostka samorządu terytorialnego wykazała wkład finansowy mogła go przeznaczyć tylko na zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z rozporządzeniem.

Kserokopię faktur proszę przesłać pilnie na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, al. M.J. Piłsudskiego 7/9 z dopiskiem „Aktywna tablica”.

Jednocześnie przypominam Państwu o przesłanie kserokopii sprawozdań dyrektorów szkół.

W sprawach budzących wątpliwości proszę o kontakt z: Karina Gawrońska tel. 89 52 32 559.

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

14 grudnia 2017

Rozliczenie rezerwy celowej – Dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych, gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przekazanej w 2017 roku


(więcej…)

Załączniki

6 grudnia 2017

Sprawozdanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania merytorycznego z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych według poniższego wzoru:

Sprawozdanie należy przesłać do dnia 12 stycznia 2018 r. na adres:
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn.

Ponadto załącznik nr 1 należy przesłać w wersji elektronicznej edytowalnej na adres: jmarcinkiewicz@ko.olsztyn.pl

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty

Telefon do kontaktu:

 • w kwestii finansowej: Anna Śliczyńska, Elżbieta Stolarczyk, Karina Gawrońska 89/ 52 32 559 (JST, Powiaty), Malwina Kamińska 89/52 32 559 (Stowarzyszenia, Fundacje, Inne podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych),
 • w kwestii merytorycznej – Jolanta Marcinkiewicz 89/ 52 32 533.

Załączniki

Załącznik nr 2
Data: 2017-12-11, rozmiar: 42 KB
Załącznik nr 1
Data: 2017-12-06, rozmiar: 20 KB
10 października 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – informacja dotycząca składania wniosków

(więcej…)

Załączniki

29 września 2017

Rządowy program „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji
Dyrektorzy Szkół

Uprzejmie informuję, że zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, powołany Zarządzeniem Nr 56/2017 Warmińsko -Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 sierpnia 2017 r., na posiedzeniu 26 września 2017 r. dokonał oceny wniosków złożonych w ramach ww. programu.

Wpłynęło 111 wniosków organów prowadzących szkoły podstawowe, dotyczące 239 szkół. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynosiła 3 237 360,20 zł. Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie. Analiza wniosków wykazała, że 202 wnioski szkół spełniają wymogi formalne ww. rozporządzenia. Przyznana kwota wsparcia finansowego wynosi 2 735 416 złotych.

W załączeniu lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z wysokością dotacji.

Ponadto informuję, że umowy dotyczące realizacji ww. zadania zostaną przesłane do organów prowadzących szkoły.

Zapraszamy w kwietniu 2018 r. do udziału w kolejnej edycji programu „Aktywna tablica”.

Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Powiaty Aktywna tablica
Data: 2017-09-29, rozmiar: 211 KB
Stowarzyszenia fundacje zestawienie Aktywna tablica
Data: 2017-09-29, rozmiar: 217 KB
JST Aktywna tablica
Data: 2017-09-29, rozmiar: 279 KB
7 sierpnia 2017

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych- „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji,
Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych- „Aktywna tablica”, organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 i 949) składają wnioski o udział w Programie „Aktywna tablica” oraz wnioski
o udzielenie wsparcia finansowego.
Wsparcie finansowe dla szkoły może być udzielone na zakup pomocy dydaktycznych, o których mowa w ust. 5 ww. rozporządzenia w maksymalnej wysokości 14 000 zł. Organy prowadzące zapewniają wkład własny dla każdej szkoły w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe przesyłają wnioski zawierające:
– listę szkół zgłoszonych do udziału w Programie,
– wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie,
– oryginały wniosków dyrektorów szkół o udział w Programie,
– oświadczenie dotyczące wysokości wkładu własnego w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskujących o udział w Programie
pocztą tradycyjną podpisane przez osobę reprezentującą urząd na adres:
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 roku.
Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe należy wypełnić w formie elektronicznej
i przesłać na adres: jmarcinkiewicz@ko.olsztyn.pl lub estolarczyk@ko.olsztyn.pl (tylko do jednej
ze wskazanych osób) do dnia 13 września 2017 roku.
Zapisy w formie elektronicznej muszą być zgodne z dokumentami przesłanymi w formie papierowej.
Organy prowadzące niebędące jednostkami samorządu terytorialnego dołączają również dokumentację potrzebną do sporządzenia umowy (kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych/aktualny KRS/kserokopię dowodu osobistego).
Harmonogram realizacji Programu dostępny jest pod adresem:
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/rm-111-116-17-obieg-uchw.-nr-108-rm-z-2017-r.-program-aktywna-tablica.pdf
Ponadto przypominam, że organ prowadzący może otrzymać jednokrotne wsparcie finansowe
w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego,
przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jednokrotnie w odniesieniu do szkoły filialnej. W przypadku nieuzyskania w poprzednim roku wsparcia finansowego organ prowadzący może ponownie złożyć wniosek.
Nadmieniam, że wnioski niepełne lub złożone po terminie nie zostaną zakwalifikowane do Programu.

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Do pobrania:

1) Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie „Aktywna tablica”,

2) Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego

3) Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe (należy przesłać pocztą elektroniczną na ww. wskazany adres e- mailowy).

Lista najczęściej pojawiających się pytań

 

Sporządziły:
Jolanta Marcinkiewicz, Elżbieta Stolarczyk
jmarcinkiewicz@ko.olsztyn.pl, estolarczyk@ko.olsztyn.pl
tel. 89/52 32 533, 89/52 32 559

21 czerwca 2017

Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w programie “Bezpieczna+” na rok 2017

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, działając na podstawie pełnomocnictwa nr OK-II.0030.145.2016 wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972) podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących wraz ze szkołami, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, w ramach ww. programu.

Załączniki

9 maja 2017

Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły na terenie
województwa warmińsko – mazurskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że do dnia 1 czerwca 2017 r. organy prowadzące mogą występować z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

Celem głównym programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania.

Wsparcie finansowe może być udzielone organom prowadzącym szkoły, z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych, na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia

7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań.

W ramach powyższego mogą być realizowane w szczególności działania wspierające szkoły w realizacji przedsięwzięć:

 1. promujących aktywność uczniów, mających na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;
 2. wychowawczych, w tym rozwijających umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami;
 3. włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne;
 4. umożliwiających nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 5. antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami;
 6. związanych z wdrażaniem programu mediacji rówieśniczych oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji;
 7. integrujących z lokalnym środowiskiem.

Informuję, że zgodnie z paragrafem 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U. z 2015r., poz. 972), Minister Edukacji Narodowej wskazał następujące działania wspierające szkoły, jako priorytetowe do realizacji w 2017 r. w ramach celu szczegółowego nr 2 dla Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” :

 • Zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie u uczniów aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;

 • Przedsięwzięcia/projekty wychowawcze, rozwijające umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami.

Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do danej szkoły, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

Wnioski na realizację zadań w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” mogą składać:

a) jednostki samorządu terytorialnego,
b) osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
c) osoby fizyczne
– będące organami prowadzącymi szkoły z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych.

Warunkiem udzielenia wsparcia ze środków budżetu państwa jest zapewnienie przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

Wykazane w kosztorysie koszty powinny zostać zaplanowane do sfinansowania do końca roku budżetowego 2017, ze względu na brak możliwości przekazania środków finansowych na działania podejmowane po zakończeniu roku budżetowego.

Przypominam, że ze względu na klasyfikację budżetową, środki finansowe przydzielane są szkole ze względu na jej typ (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące itd.), nie ma natomiast możliwości przydzielenia środków finansowych na zespół czy inną jednostkę złożoną.

Do dnia 1 czerwca 2017 r. (decyduje data wpływu) z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego organ prowadzący szkołę występuje do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

W załączeniu:

 • WZÓR wniosku organu prowadzącego
 • WZÓR karty informacyjnej o szkole
 • Zestawienie zbiorcze szkół wnioskujących o wsparcie finansowe (tabela Excel)

Organ prowadzący szkołę składa wniosek (wraz z zestawieniem zbiorczym (tabela Excel) oraz karty szkół) w formie papierowej w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie – pok. 382 lub przesyła pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. Piłsudskiego 7/9,
10-959 Olsztyn

oraz przesyła wersję elektroniczną wyłącznie zestawienia zbiorczego (tabela Excel) na adres: apouch@ko.olsztyn.pl (korespondencja mailowa powinna być zatytułowana Bezpieczna+ – nazwa organu przesyłającego wniosek).

Ocenie nie będą podlegać wnioski złożone po terminie lub niezawierające danych, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U. z 2015r., poz. 972).

UWAGA! W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu oferty do Kuratorium Oświaty, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl w zakładce Projekty – „Bezpieczna+”.

Z poważaniem,
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty

Załączniki

23 lutego 2017

Udzielenie wsparcia finansowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji
Dyrektorzy Szkół

Uprzejmie informuję, że Zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych składanych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, powołany Zarządzeniem Nr 6/2017 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 lutego 2017 r. na posiedzeniu 13 lutego 2017 r. dokonał oceny wniosków złożonych w ramach ww. programu.W roku 2017 Minister Edukacji Narodowej przyznał województwu warmińsko – mazurskiemu dotację na realizację zadania w wysokości 1 233 536 zł. Przekazanie dotacji nastąpi po uruchomieniu przez Ministra Finansów środków na zakup nowości wydawniczych z programu rządowego, zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Wojewodą w imieniu którego działa Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty a organami prowadzącymi szkoły.

Przedłożono 109 wniosków, które opiewały na kwotę 2 571 040,00 zł. Zespół dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając:
aktualny stan wyposażenia bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych,
2) zgodność z celami Programu planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
3) zakres planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z biblioteka publiczną.

W załączeniu lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z wysokością dotacji.

Przypominam, że zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. 2015 poz. 1667), wsparcie finansowe może być wykorzystane na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych.

W oparciu o § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia organy prowadzące szkoły, które uzyskały wsparcie finansowe są zobowiązane zapewnić, aby szkoły, w odniesieniu do których uzyskały wsparcie finansowe:

1) zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek,
2) podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi i publicznym bibliotekami pedagogicznymi w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo,
3) zorganizowały co najmniej 1 wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów,
4) uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami,
5) zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,
6) dostosowały organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im. wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich,
7) uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Ponadto informuję, że umowy dotyczące realizacji ww. zadania zostaną przesłane do organów prowadzących szkoły. Wzory sprawozdań w wersji elektronicznej dostępne są w poniższych załącznikach.

Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – wszystkie organy
2. Załącznik nr 2a – powiaty
4. Załącznik nr 2b – inne podmioty
4. Załącznik nr 2c – inne podmioty
5. Załącznik nr 2d – stowarzyszenia
6. Powiaty – udzielone wsparcie finansowe
7. JST – udzielone wsparcie finansowe
8. Stowarzyszenia, Fundacje, inne podmioty – udzielone wsparcie finansowe