Kategoria: Programy rządowe

8 kwietnia 2020

WAŻNE! Podział klasyfikacji budżetowej na rozdziały w dotacji – WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału środków jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2020 rok.

Zmieniła się kwota bazowa do przyznawania dotacji na jednego ucznia. Kwota ta w 2020 roku wynosi 1 434,58 zł na jedno dziecko. Zmniejszenie to wynika z przekroczenia maksymalnego limitu wydatków na dotację celową w roku 2020. W związku z tym został zastosowany mechanizm zmniejszający kwotę roczną dotacji o którym mowa w art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Mechanizm ten polega na tym, że w przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa planowane na dotację, powodowałyby zagrożenie przekroczenia limitu wydatków w danym roku budżetowym, do wyliczenia dotacji ustala się skorygowaną kwotę roczną równą, zaokrąglonemu w dół do pełnych groszy, ilorazowi limitu wydatków na dany rok budżetowy oraz liczby uczniów przyjętych do obliczenia wysokości dotacji.

W związku z powyższym proszę o dokonanie podziału określonej kwoty dotacji dla gminy i powiatu z wyszczególnieniem na rozdziały klasyfikacji budżetowej według wzoru (załącznik nr 1).

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz gmin i powiatów z wyszczególnionymi kwotami przyznanej dotacji, naliczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (załącznik nr 2).

Powyższą informację według załącznika nr 1 należy przesłać w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 roku do godz. 1300 w wersji elektronicznej (skan) na adres: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Jednocześnie przypominam, że szczegółowe rozliczenie dotacji nastąpi w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Informacji udziela: Mateusz Marcinek tel. 89 52 32 559.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

3 kwietnia 2020

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – komunikat w sprawie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu”

(więcej…)

Załączniki

3 kwietnia 2020

Elektroniczna Platforma wspomagająca obsługę Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”

(więcej…)

Załączniki

17 grudnia 2019

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2019

Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało wzór sprawozdania organu prowadzącego z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków w roku 2019.

Zgodnie z § 6 ust. 8 w zw. z § 12 ust. 1 umowy w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, wzór ten zastąpi załącznik nr 4 do wskazanej umowy.

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało również wzór sprawozdania szkoły z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Przypominam, że organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w terminie do dnia 31 marca 2020 r. (decyduje data wpływu).

W załączeniu wzory sprawozdań z realizacji programu:

Sprawozdanie organu z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i w domu
Sprawozdanie szkoły z realizacji zadania w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i w domu

Z poważaniem
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

17 grudnia 2019

Rozliczenie z wykorzystania dotacji w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń

Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z § 5 umowy w sprawie przekazania środków finansowych w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu) zobowiązane są do przekazania Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty, działającemu w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego rozliczenia z wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

Organ prowadzący jest zobowiązany do przedłożenia, wraz z rozliczeniem dowodów poniesienia wydatków, tj. kopii faktur/dokumentów księgowych lub innych dokumentów  uzupełniających o wartości dowodowej równoważnej fakturom, do wysokości całkowitego kosztu realizacji zadania.

Do rozliczenia dotacji, o którym mowa powyżej dołącza się zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego organu prowadzącego sporządzone zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy (treść załącznika zmieniona aneksem do umowy).

Niewykorzystaną dotację celową należy zwrócić w terminie określonym w § 7 zawartej umowy.

Rozliczenie oraz zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, przygotowane przez organ prowadzący należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

lub złożyć osobiście w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie z dopiskiem na kopercie: Rozliczenie – Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”.

Proszę również o przesłanie wersji elektronicznej (edytowalnej) rozliczenia i zestawienia wydatków dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego na adres e-mail: zasadam@ko.olsztyn.pl

Jednocześnie przypominam, że organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do złożenia zbiorczego sprawozdania z realizacji zadania w terminie do dnia 31 marca 2020 r. (decyduje data wpływu).

Z poważaniem,
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki:

17 października 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2020 r.

(więcej…)

Załączniki

Wniosek dyrektora szkoły
Data: 2019-10-17, rozmiar: 94 KB
Wniosek organu prowadzącego
Data: 2019-10-17, rozmiar: 82 KB
Informacja o realizacji programu
Data: 2019-10-17, rozmiar: 596 KB
2 października 2019

Wnioski w sprawie dokonania zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej – Wychowanie przedszkolne

Państwo
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Burmistrzowie Miast
oraz Wójtowie Gmin

W związku z realizacją zadań związanych z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniając zapisy art. 154 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) informuję o możliwości dokonania ewentualnych zmian pomiędzy kwotami dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Celem dokonania ewentualnych zmian zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego winny wystąpić do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem zawierającym stosowne uzasadnienie w terminie do dnia 11 października 2019 r.

Po upływie tego terminu Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty skieruje do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego wniosek o wystąpienie do Ministra Finansów o dokonanie korekty decyzji w sprawie zmian w budżecie i planach dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioski należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w wersji elektronicznej na adres: kgawronska@ko.olsztyn.pl (skan pisma opatrzonego podpisami osób upoważnionych) oraz papierowej na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

al. M. J. Piłsudskiego 7/9

10 – 959 Olsztyn

Warmińsko – Mazurski

Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

28 maja 2019

Ogłoszenie wyników naboru wniosków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wsparcie finansowe otrzymało 20 organów prowadzących dla 25 szkół na ogólną kwotę 1 489 807,31 zł.

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wsparciem finansowym znajduje się w załączeniu.

Załączniki

26 marca 2019

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – nabór wniosków 2019

(więcej…)

Załączniki

26 marca 2019

Rządowy program „Aktywna tablica” – nabór wniosków w 2019 roku

(więcej…)

Załączniki

18 lutego 2019

Podział srodków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2019 roku

Państwo

Prezydenci Miast

Wójtowie  Gmin

 

ZK.3146.1.2019

 

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od  stycznia do czerwca 2019  roku, uprzejmie proszę o  weryfikację naliczonej  dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację  mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z zastrzeżeniem, że gmina zgodnie z art. 70 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  1 , powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”.

Na mocy powyższego artykułu wysokość wkładu własnego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych  jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca.

Przesyłam również Państwu tabelę dotyczącą wskaźników dochodów  podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2019 roku.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (tabela 1 do pobrania) dołączonego do niniejszego pisma. Wypełnioną tabelę wraz z podpisem (skan) proszę przesłać  do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 20 lutego 2019 roku do godziny 1500 w wersji elektronicznej na adres email: sliczynska@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (do pobrania).  Kolumna z kwotami  naliczonymi przez MEN zaznaczona jest kolorem  żółtym.

Telefon do kontaktu: Anna Śliczyńska  89-5232-559.

Zał. 3

  1. Tabela – zapotrzebowanie środków z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od  stycznia do czerwca 2019  roku,
  2. Tabela określająca podział środków Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie  od stycznia do czerwca 2019  roku,
  3. Tabela dotyczącą wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2019 roku.

 

——————————————————————————————-

Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz.2203 oraz z 2018 roku poz. 2245).