Kategoria: Programy rządowe

9 stycznia 2019

Liczba wychowanków wychowania przedszkolnego, która posłuży do rozliczenia dotacji za 2018 rok

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że została Państwu wysłana elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2018. Wobec powyższego proszę o sporządzenie dla potrzeb Ministerstwa Edukacji Narodowej rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej rozliczenia należy dokonać do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym dotacja została udzielona, czyli do 31 stycznia 2019 roku. Mimo terminu wskazanego w rozporządzeniu proszę o, w miarę możliwości, wcześniejsze przesłanie powyższego sprawozdania.

Proszę zwrócić szczególną uwagę, by przy sporządzaniu rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dotyczy załącznika MEN), liczba wychowanków wychowania przedszkolnego na dzień 30.09.2017 roku oraz na dzień 30.09.2018 roku była zgodna z danymi z SIO.

Uprzejmie informuję, że na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie została umieszczona tabela (do pobrania) z wykazem jednostek samorządu terytorialnego przedstawiająca liczbę wychowanków wychowania przedszkolnego, ujętą do naliczenia dotacji celowej na 2018 rok – dane według SIO na 30.09.2017 roku (kolumna zaznaczona kolorem żółtym ) oraz liczbę wychowanków wykazanych według SIO na 30 września 2018 roku (kolumna zaznaczona kolorem zielonym).

Wykaz ten posłuży Państwu do ujednolicenia danych przy sporządzaniu rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2018.

W załączniku MEN sprawozdania:

w wierszu 2 należy wpisać liczbę wychowanków na dzień 30.09.2017 roku z kolumny zaznaczonej kolorem żółtym,
w wierszu 3 należy wpisać liczbę wychowanków na dzień 30.09.2018 roku z kolumny zaznaczonej kolorem zielonym. Liczbę tę można wpisać pod warunkiem, że nie zmieni się ona po zweryfikowaniu przez Państwa danych, w przeciwnym razie należy wpisać liczbę rzeczywistą według danych SIO po korektach.

Wypełniony załącznik (dla potrzeb MEN) dotyczący rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w formie papierowej, podpisany przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać, w miarę możliwości jak najszybciej, pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, al. M.J. Piłsudskiego 7/9.

Telefon do kontaktu: Ewelina Paź-Zduniuk 89 52 32 559.

Uwaga! Do rozliczenia dotacji celowej za 2018 rok ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2425).

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

8 stycznia 2019

UWAGA – Zmienione wzory sprawozdania z Programu Aktywna tablica za 2018 r.

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z otrzymaniem dnia 7 stycznia 2019 roku pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DPPI-WIT.4063.78.2018 informuję, że zmienione zostały wzory sprawozdania dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA” za 2018 r.

Zmiana dotyczy między innymi uzupełnienia – na wniosek Ministerstwa Finansów, sprawozdania o rodzaj pomocy dydaktycznych zapewnionych przez organ prowadzący w ramach rzeczowego wkładu własnego.

W związku z powyższym proszę o dokonanie rozliczenia dotacji na zmienionych wzorach sprawozdań i przesłanie ich do dnia 15 stycznia 2018 roku w formie papierowej podpisanych przez osobę reprezentującą urząd na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. M.J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Telefon do kontaktu: Karina Gawrońska 89 52 32 383.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Organ prowadzący sprawozdanie za 2018 r.
Data: 2019-01-08, rozmiar: 26 KB
Dyrektor szkoły sprawozdanie za 2018 r
Data: 2019-01-08, rozmiar: 33 KB
8 stycznia 2019

Informacja o wykorzystaniu w 2018 roku pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Uprzejmie proszę o przesłanie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2018 roku przekazanych Państwu poprzez budżet Wojewody środków finansowych oraz zaangażowanych środkach własnych na realizację pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych. Informację proszę sporządzić zgodnie z załączoną tabelą (tabela do pobrania).

Wypełnioną tabelę podpisaną przez osoby reprezentujące urząd proszę przesłać w terminie do 22 stycznia 2019 roku pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, al. M.J.Piłsudskiego 7/9.

Jednocześnie proszę o nieprzesyłanie pojedynczych informacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Telefon do kontaktu: Ewelina Paź–Zduniuk, 89 5232-559.

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

TABELA
Data: 2019-01-08, rozmiar: 10 KB
7 grudnia 2018

Rozliczenie finansowe dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych za 2018 rok

(więcej…)

Załączniki

Załącznik nr 3 - Załącznik nr 6-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 17 KB
Załącznik nr 3 - Załącznik nr 7-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 22 KB
Załącznik nr 4 - Załącznik nr 8-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 243 KB
Załącznik nr 4 - Załącznik nr 9-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 244 KB
Załącznik nr 2 - wykaz kwot dotacji
Data: 2018-12-07, rozmiar: 21 KB
19 października 2018

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – nabór wniosków na 2019 rok

(więcej…)

Załączniki

24 maja 2018

Rządowy program „Aktywna tablica” – sprawozdanie dyrektora szkoły i organu prowadzącego za 2017 r. (I edycja programu)

(więcej…)

Załączniki

16 maja 2018

Rządowy program „Aktywna tablica” – wsparcie finansowe w 2018

(więcej…)

Załączniki

11 kwietnia 2018

Relacja ze spotkania informacyjnego – Rządowy program „Aktywna tablica” 2018

W dniu 9 kwietnia 2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w Programie rządowym „Aktywna tablica”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organów prowadzących oraz dyrektorów szkół podstawowych publicznych i niepublicznych z województwa warmińsko-mazurskiego.

W trakcie spotkania pracownicy Kuratorium Oświaty w Olsztynie przedstawili zasady przystępowania i rozliczania Projektu rządowego „Aktywna tablica”. Omówione zostało wypełnienie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w kolejnej edycji Programu. Udzielono odpowiedzi na liczne zapytania.

Ważne terminy:

15 kwietnia 2018 – złożenie wniosku dyrektora szkoły
30 kwietnia 2018 – złożenie wniosku organu prowadzącego (do Kuratorium Oświaty w Olsztynie)

W załączeniu – prezentacja multimedialna.

Załączniki

Prezentacja multimedialna
Data: 2018-04-11, rozmiar: 813 KB
4 kwietnia 2018

Spotkanie informacyjne – Rządowy program „Aktywna tablica” 2018

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty zaprasza przedstawicieli organów prowadzących oraz dyrektorów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom przystępowania i rozliczania Programu rządowego „Aktywna tablica” w jego kolejnej edycji.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9 w Olsztynie w sali 160. Przewidywany czas spotkania ok. 2 godz.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Kontakt: Dariusz Człapiński tel. 89 52 32 533 e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Formularz zgłoszeniowy – LINK

 

9 marca 2018

Wsparcie finansowe szkół w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – rok 2018

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji
Dyrektorzy Szkół

Uprzejmie informuję, że Zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych składanych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, powołany Zarządzeniem Nr 83/2017 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 grudnia 2017 r. na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2018 r. dokonał oceny wniosków złożonych w ramach ww. programu.

O udzielenie wsparcia w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ubiegało się 90 organów prowadzących dla 197 szkół. Zespół dokonał oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając:
1) aktualny stan wyposażenia bibliotek szkolnych lub bibliotek pedagogicznych,
2) zgodność z celami Programu planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
3) zakres planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.

W roku 2018 Minister Edukacji Narodowej przyznał województwu warmińsko-mazurskiemu dotację na realizację zadania w wysokości 1 258 413 zł.

Do oceny Zespół zakwalifikował 86 wniosków. W załączeniu lista organów prowadzących szkoły wraz z wykazem szkół oraz przyznaną kwotą dotacji.

Przekazanie dotacji nastąpi po uruchomieniu przez Ministra Finansów środków na zakup nowości wydawniczych z programu rządowego, zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Wojewodą w imieniu którego działa Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty a organami prowadzącymi szkoły.

Przypominam, że zgodnie z założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa organy prowadzące szkoły, które uzyskały wsparcie finansowe są zobowiązane zapewnić, aby szkoły, w odniesieniu do których uzyskały wsparcie finansowe:
1) zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek,
2) podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi i publicznym bibliotekami pedagogicznymi w zakresie konsultowania planowanych zakupów książek oraz wymiany informacji o imprezach promujących czytelnictwo,
3) zorganizowały co najmniej 1 wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów,
4) uwzględniły tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami,
5) zrealizowały co najmniej jeden projekt edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,
6) dostosowały organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im. wypożyczenia książek również na okres ferii zimowych i letnich,
7) uwzględniły potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Informuję, że umowy dotyczące realizacji ww. zadania zostaną przesłane do organów prowadzących szkoły.

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

6 grudnia 2017

Sprawozdanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedłożenie sprawozdania merytorycznego z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych według poniższego wzoru:

Sprawozdanie należy przesłać do dnia 12 stycznia 2018 r. na adres:
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn.

Ponadto załącznik nr 1 należy przesłać w wersji elektronicznej edytowalnej na adres: jmarcinkiewicz@ko.olsztyn.pl

Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty

Telefon do kontaktu:

  • w kwestii finansowej: Anna Śliczyńska, Elżbieta Stolarczyk, Karina Gawrońska 89/ 52 32 559 (JST, Powiaty), Malwina Kamińska 89/52 32 559 (Stowarzyszenia, Fundacje, Inne podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych),
  • w kwestii merytorycznej – Jolanta Marcinkiewicz 89/ 52 32 533.

Załączniki

Załącznik nr 2
Data: 2017-12-11, rozmiar: 42 KB
Załącznik nr 1
Data: 2017-12-06, rozmiar: 20 KB