24 maja 2018

Rządowy program „Aktywna tablica” – sprawozdanie dyrektora szkoły i organu prowadzącego za 2017 r. (I edycja programu)

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji
Dyrektorzy Szkół

Zgodnie z § 15 i 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”:

  • Szkoły objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdanie za 2017 r. w terminie do 15 czerwca 2018 r.
  • Organy prowadzące składają Kuratorowi Oświaty w Olsztynie sprawozdanie za 2017 r. w terminie do 30 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie szkoły zawiera:

  • zestawienie ilościowo-wartościowe;
  • sprawozdanie z realizacji zadań określonych w części V.3 Programu „Aktywna tablica”;
  • sprawozdanie z realizacji Programu „Aktywna tablica” (opis).

Sprawozdanie organu prowadzącego zawiera:

  • zestawienie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w 2017 roku dokonanych w ramach udzielonego wsparcia finansowego, z wyszczególnieniem wkładu własnego;
  • ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się (opis);
  • charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu (opis).

Sprawozdania należy składać na zmienionych formularzach sprawozdań za rok 2017, dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: men.gov.pl

Sprawozdanie organu prowadzącego należy przesłać pocztą tradycyjną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku (decyduje data wpływu do sekretariatu Kuratorium Oświaty) na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

oraz w wersji elektronicznej (skany podpisanych sprawozdań i załączników) jednocześnie na dwa adresy: dczlapinski@ko.olsztyn.pl oraz kgawronska@ko.olsztyn.pl

Zapisy w formie elektronicznej muszą być zgodne z dokumentami przesłanymi w formie papierowej.

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Kontakt:
Dariusz Człapiński, dczlapinski@ko.olsztyn.pl , tel. 89 52 32 533
Karina Gawrońska, kgawronska@ko.olsztyn.pl , tel. 89 52 32 559

Załączniki

Ułatwienia dostępu