30 lipca 2018

Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie regulaminu określającego wskaźniki pracy dyrektorów szkół, placówek oświatowych (…)

w sprawie: Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół, placówek oświatowych oraz nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły/placówki oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły/placówki przez okres co najmniej 6 miesięcy, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy. o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r —Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967), oraz uwzględniające specyfikę pracy w szkołach/placówkach, w których Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty sprawuje nadzór.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2018 roku zmian w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w zakresie oceny pracy nauczyciela, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, jako organ nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami oświatowymi na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w porozumieniu z organami prowadzącymi te szkoły/placówki oraz po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, oraz organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, w skład których wchodzą organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli, obowiązany jest ustalić Regulaminy określające wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół/placówek oświatowych i nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły/placówki oraz nauczycieli, pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły/ placówki przez okres co najmniej 6 miesięcy.

W związku z powyższym, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty informuje, że publikuje na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl projekty przedmiotowych Regulaminów w celu zapoznania się z nimi i porozumienia się co do ich treści z organami prowadzącymi oraz zaopiniowania przez ww. organizacje związkowe.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6a ust. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) — jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku placówek doskonalenia nauczycieli — kurator oświaty, nie uzyska porozumienia z organem prowadzącym szkołę albo placówkę doskonalenia nauczycieli w sprawie regulaminu, o którym mowa w art. 6a ust. 16 i 17 tejże ustawy, regulamin ten ustala odpowiednio organ sprawujący nadzór pedagogiczny albo kurator oświaty

Załączniki

Ułatwienia dostępu