23 października 2019

Profesor Oświaty w województwie warmińsko-mazurskim w 2019 r.

Podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się z 11 października 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, tytuł honorowy profesora oświaty został nadany Pani Iwonie Marii Jasińskiej – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.

Pani Iwona Maria Jasińska może poszczycić się 30 latami stażu pracy pedagogicznej, w tym od 1 września 1997 roku zatrudniona jest na stanowisku dyrektora szkoły, a od 2001 roku pełni funkcję eksperta w pracach komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

Do najważniejszych osiągnięć z dorobku zawodowego Pani Iwony Jasińskiej należą:

  1. Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły, ukierunkowanej na indywidualny rozwój ucznia, dostosowanej do jego potrzeb i możliwości, w tym m.in.: poszerzanie oferty w zakresie zajęć obowiązkowych i dodatkowych – tworzenie oddziałów sportowych, oddziałów dwujęzycznych; systematyczne rozszerzanie katalogu zajęć dodatkowych, służących wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez realizację programów, projektów, innowacji pedagogicznych, w szczególności realizacja projektów w ramach programów ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: w 2009 roku projekt Twórcze sobotnie poranki – zrealizowany w formie 28 zajęć pozalekcyjnych, skierowany do 319 uczniów, tj. ok. 40% uczniów szkoły, służył wyrównywaniu szans edukacjach poprzez zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnej, języków obcych oraz umiejętności matematyczno-przyrodniczych; od września 2018 roku projekt Akademia Dwójki mający na celu tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz rozwijania kompetencji informatycznych, kształcenia kompetencji kluczowych (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w formie organizacji 20 form zajęć dodatkowych oraz zajęć z indywidualizacji procesu nauczania dla 616 uczniów, tj. 51% ogółu uczniów z klas I-VIII, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, szkoleń wspierających rodziców oraz doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne (pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.300.912,00 zł na realizację projektu w latach 2018-2021).

W trosce o rozwój kreatywności uczniów w 2005 roku nauczyciele zostali przygotowani do prowadzenia zajęć rozwijających twórcze myślenie. Szkoła włączyła się do światowego programu twórczego rozwiązywania problemów Odyseja Umysłu. Trzykrotnie na Ogólnopolskim Festiwalu Odysei Umysłu utworzone w szkole drużyny zajęły pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej i wyjechały do Stanów Zjednoczonych na Finały Światowe Odysei Umysłu (w 2007 r., 2009 r., 2017 r., 2019 r.), zajmując VII i IX miejsce na świecie) a w 2013 r. III miejsce w Euro-Festiwalu w Berlinie oraz w 2019 r. I miejsce w Euro-Festiwalu w Rosji. Wieloletnia realizacja programu jest możliwa dzięki pozyskiwanym z inicjatywy i przy pełnym zaangażowaniu Pani dyrektor środkom finansowym umożliwiającym uczestnictwo uczniów w festiwalach Odysei Umysłu.

Dzięki systematycznie pozyskiwanym środkom szkoła posiada nowoczesną bazę, jest bardzo dobrze wyposażona w środki dydaktyczne potrzebne do realizacji przyjętej strategii edukacyjnej i ustawicznie się rozwija.

  1. Stworzenie szkoły otwartej na wielokulturowość i podejmowanie działań służących budowaniu świadomości tożsamości narodowej, postaw patriotycznych (realizacja programów: Szkoła wierna dziedzictwu, Katyń…ocalić od zapomnienia, przystąpienie do konkursu Szkoła Niepodległej), szacunku dla odmiennych grup narodowych i etnicznych, budowanie świadomości lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturowego – realizowanie w szkole przedsięwzięć i programów przeznaczonych dla mniejszości romskiej (od 2004 roku realizacja programów wspierających: 2004-2012 Rządowy program na rzecz społeczności romskiej Polsce, od 2009 roku projekt integrujący społeczność romską Jame Adaj Sam – My tu jesteśmy – czy nas znasz, od 2015 roku Program Integracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020), które służą wsparciu dzieci romskich, podtrzymaniu tradycji etnicznej, niwelowaniu stereotypów.

W 2017 roku została opracowana i wdrożona koncepcja funkcjonowania Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Języka Ukraińskiego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, dzięki której szkoła umożliwia 100 uczniom należącym do mniejszości narodowej ukraińskiej z Olsztyna i okolic uczestniczenie w zajęciach języka ukraińskiego w optymalnych warunkach bazowych i organizacyjnych.

Od roku szkolnego 2016/2017 podejmowane są dalsze działania służące podtrzymywaniu tożsamości uczniów należących do mniejszości narodowych– zbudowano ofertę dodatkowych zajęć z języka niemieckiego dla uczniów z mniejszości narodowej niemieckiej (62 uczniów).

Integrowanie uczniów z mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności szkoły poprzez realizację przedsięwzięć ukierunkowanych na wielokulturowość, np. projektu Barwy Kultury; udział uczniów w programach międzynarodowych Socrates, Comenius Uczenie się przez całe życie, e-Twinning, Odyseja Umysłu).

  1. Dbałość o jakościowy rozwój szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie m.in. Polityki Zapewniania Jakości Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, a od września 2017 roku zbudowanie nowej oferty placówki i zarządzanie nią w znacznie od siebie oddalonych dwóch budynkach (w szkole uczy się obecnie 1220 uczniów w 51 oddziałach i pracują 182 osoby).

Jako dyrektor szkoły, Pani Iwona Jasińska stale wdraża wewnątrzszkolny system zarządzania ukierunkowany na zaspakajanie potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich rodziców/opiekunów poprzez zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację strategii placówki oraz w proces ciągłego jej doskonalenia. Systematycznie zachęca nauczycieli do wdrażania projektów i innowacji pedagogicznych, wspierając ich metodycznie, inspirując i wspomagając w rozwijaniu umiejętności pedagogicznych oraz stosując zobiektywizowany system motywacyjny.

Wypracowane w szkole procedury stwarzają warunki do innowacyjności i wspomagania wszechstronnego rozwoju uczniów, natomiast systematyczne działania w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przyczyniają się do osiągania przez nich wysokich wyników w konkursach na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

W 2015 roku szkoła, jako pierwsza szkoła podstawowa w Olsztynie, otrzymała wyróżnienie I stopnia za Doskonałość Zarządzania w XV edycji Konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości, co stanowi potwierdzenie przez niezależnych audytorów projakościowych wdrażanych w szkole zmian zapewniających wysokie standardy kształcenia i świadczonych usług edukacyjnych. W 2016 roku dyrektor szkoły ponownie, po dokonanym audycie zewnętrznym, otrzymała główną nagrodę – Statuetkę Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości XVI Edycji 2016 w Konkursie Żagle Warmii i Mazur, przyznaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wdrożony przez Panią Iwonę Jasińską nowoczesny system zarządzania jakością przyczynia się do podnoszenia prestiżu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie w środowisku oraz promowania działań mających na celu jakościowy jej rozwój.

 

Ułatwienia dostępu