12 grudnia 2023

Wyprawka szkolna – Rozliczenie dotacji za 2023 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,

Olsztyn, 12 grudnia 2023 r.

ZK.3146.2.13.2023.MM

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1046) oraz uchwałą nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025, proszę o dokonanie szczegółowego rozliczenia według załączonego wzoru (Załącznik nr 1).

W załączniku proszę wypełnić kolumny pod nazwą „liczba uczniów” oraz kolumnę pod nazwą „wysokość wykorzystanej dotacji” (proszę wpisać faktyczną kwotę wykorzystaną z dokładnością do groszy).

Jednocześnie przypominam, że termin realizacji zwrotu rodzicom, prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sadu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub pełnoletnim uczniom kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych upłynął dnia 11 grudnia 2023 roku.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej. W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie w miejscu znajdującym się w tabeli.

Rozliczenie w wersji papierowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 27 grudnia 2023 roku za pomocą platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres:

  • Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. M.J. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

Ewentualne pytania proszę kierować do:

Mateusz Marcinek

tel. 89 52 32 383

Adres email: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Załącznik nr 1

Ułatwienia dostępu