14 grudnia 2023

Dotacja podręcznikowa – rozliczenie dotacji za rok 2023

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

W związku z:

  • artykułem 59 ust. 1- 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) ,
  • rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 587, z późn. zm.)

zwracam się do Państwa z prośbą o dokonanie rozliczenia wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2023 roku na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na formularzach, których wzór stanowią załączniki nr 8 i 9 (dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy złożyć osobny formularz) do ww. rozporządzenia. W załącznikach nr 8 i 9 należy wykazać kwoty bez 1% na koszty obsługi zadania.

Ponadto proszę o dokonanie rozliczenia dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 1% na koszty obsługi zadania wraz z uzasadnieniem przyczyny niewydatkowania pełnej kwoty dotacji według wzoru – Rozliczenie dotacji celowej. Przypominam Państwu, że koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej dotacji celowej. W celach pomocniczych do pisma załączono również Wykaz kwot 2023.

Kwotę niewykorzystanej dotacji należy zwrócić na rachunek Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o numerze:

61 1010 1397 0032 9013 9135 0000

w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2024 roku (w tytule przelewu należy podać odpowiedni rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej tzn. 80153 § 2010/2110/2210).

Wypełnione załączniki:

  • Załącznik nr 8
  • Załącznik nr 9
  • Rozliczenie dotacji celowej

należy przesłać w postaci papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz w postaci elektronicznej (plik w formie edytowalnej .xlsx) na adres email: rklonowski@ko.olsztyn.pl do dnia 31 stycznia 2024 roku. Proszę również o dołączenie do wiadomości email potwierdzenia przelewu zwrotu dotacji. Załączników zerowych proszę nie przesyłać.

Do pisma załączono również załączniki nr 6 i 7, które wypełniają szkoły i przekazują do swoich jednostek samorządu terytorialnego.

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email: rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383.

Załącznik nr 6 – ogólne
Załącznik nr 7 – orzeczenia
Załącznik nr 8 – ogólne
Załącznik nr 9 – orzeczenia
Rozliczenie dotacji celowej
Wykaz kwot 2023

Ułatwienia dostępu