Kategoria: Ważne komunikaty

21 sierpnia 2017

Spis SIO wg stanu na dzień 10 i 30 września 2017 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz Kierownicy innych podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do systemu informacji oświatowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej  przypomina, że obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 i 30 września 2017 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO.

Obowiązek przekazania danych w „starym SIO” wynika z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2016.1927 – j.t., zm. Dz. U.2016.1010-art. 5, Dz. U.2016.1984-art. 21).

Program do wprowadzania danych (wersja 3.23) w „starym SIO” wraz z „Instrukcją wprowadzania danych” został opublikowany na stronie www.cie.men.gov.pl w dniu 16 sierpnia 2017 roku.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2017 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo – w wersji tzw. starego SIO oraz w wersji zmodernizowanej, tzw. nowego SIO.

Dodatkowe informacje:

 

3 kwietnia 2017

Komunikat nr 2 w sprawie wykazywania wynagrodzeń nauczycieli wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

Wobec licznych pytań dotyczących wykazywania wynagrodzeń nauczycieli w systemie informacji oświatowej wg stanu na 31 marca 2017 r. uprzejmie wyjaśniamy (w uzupełnieniu do poprzedniego komunikatu na ten temat):

Szkoły i placówki systemu oświaty zobowiązane są do wykazania wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.2017.630). Dotyczy to zarówno kolumny „w miesiącu sprawozdawczym”, jak i kolumn „wypłacone od początku roku kalendarzowego” oraz „wypłacone od początku roku szkolnego”, we wszystkich składnikach występujących w tych kolumnach.

Nie jest istotne, czy wynagrodzenia w podwyższonej wysokości faktycznie będą wypłacone
w marcu, czy też dopiero w kwietniu. Ważne jest natomiast, że będą to wynagrodzenia należne za miesiąc marzec (oraz za miesiące od początku roku kalendarzowego).

W instrukcji SIO wg stanu na 31 marca 2917 r. na str. 38 w opisie kol. 1 użyte jest wyrażenie „wypłacone lub przewidziane do wypłacenia (dodatkowe wynagrodzenie za pracę nocną) … za dany miesiąc (marzec)”. W sytuacji opisywanej w tym komunikacie jako „przewidziane do wypłacenia” należy potraktować wszystkie składniki wynagrodzenia przysługujące nauczycielom zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem.

3 kwietnia 2017

Komunikat w sprawie wykazywania wynagrodzeń nauczycieli wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.2017.630) które weszło już w życie, w systemie informacji oświatowej powinny być wykazane wynagrodzenia przysługujące nauczycielom zgodnie z tą regulacją.

Ułatwienia dostępu