21 grudnia 2023

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – sprawozdanie i tabele monitoringowe za 2023

Beneficjenci
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
na lata 2021-2025 – Priorytet 3
edycja 2023

Przypominamy, że zgodnie z § 5 umowy o udzielenie dotacji celowej w ramach Priorytetu 3: „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” organy prowadzące szkoły, placówki wychowania przedszkolnego oraz biblioteki pedagogiczne, które otrzymały wsparcie finansowe w roku 2023 w ramach Programu, są zobowiązane do przekazania sprawozdania z jego realizacji.

Złożenie sprawozdania wymaga wypełnienia załączników do umowy:

W przypadku wysłania sprawozdania pocztą tradycyjną (wersja papierowa):

Wydruk proszę opatrzyć nazwą miejscowości, w której znajduje się siedziba organu prowadzącego, datą oraz  podpisem osoby reprezentującej organ prowadzący wraz z określeniem sprawowanej funkcji (marszałek, prezydent, starosta, burmistrz, wójt, prezes, osoba fizyczna).

W przypadku wysłania sprawozdania poprzez ePUAP:

Wszystkie dokumenty należy opatrzyć podpisem elektronicznym.

Załącznik nr 3 należy dodatkowo przesłać w formie edytowalnej w postaci pliku excel na adres poczty internetowej: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

Do dokumentacji finansowej prosimy o dołączenie:

 1. kserokopii faktur za zakupione książki,
 2. potwierdzenia dokonanej zapłaty (potwierdzenie przelewu bankowego itp.).

Faktury powinny być opisane w sposób trwały i opieczętowane przez dyrektora szkoły i osobę reprezentującą organ prowadzący. Każdą stronę kserowanego dokumentu tj. faktury, potwierdzenia dokonanej zapłaty itp., należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania oraz dołączyć dokument bankowy potwierdzający dokonanie zwrotu.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków zwróconych na konto wskazane w umowie. W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

TABELE MONITORINGOWE

Zgodnie z założeniami realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 organy prowadzące oraz beneficjenci docelowi (placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, biblioteki pedagogiczne) zobowiązani są do wypełnienia tabel monitoringowych (dane dotyczące placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół i bibliotek pedagogicznych wpisywane w poszczególne arkusze pliku excel: Tabele monitoringowe dla Priorytetu 3 NPRCz).

Dane wpisujemy w poszczególne arkusze tabeli dla każdej placówki osobno.

Tabele monitoringowe sporządzamy jedynie w wersji elektronicznej (edytowalnej).

Wypełnione tabele monitoringowe należy przesłać w terminie do 15 stycznia 2024 r. na adres mailowy: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

Uwagi:

 1. Tabele monitoringowe są do pobrania pod adresem:
  Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku Priorytetu 3 NPRCz 2.0. – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)
 2. Informacje dotyczące obszarów strategicznej interwencji (OSI) dostępne są pod linkiem Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – Portal Gov.pl (www.gov.pl).
 3. Prosimy o dostarczenie w formie papierowej (bądź skanu) do Kuratorium Oświaty w Olsztynie – wraz ze sprawozdaniem – podpisanych Klauzul informacyjnych dla beneficjentów Priorytetu 3 NPRCz. Klauzulę tę podpisuje osoba sporządzająca wniosek placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, biblioteki pedagogicznej, odpowiedzialna z ramienia beneficjenta docelowego za realizację Projektu. Dane tej osoby mają być podane w tabelach monitoringowych.
 4. Proszę nie modyfikować żadnych formularzy. Wypełnione należy przesłać w takiej postaci, w jakiej zostały zamieszczone na ww. stronach ministerstwa oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
 5. Sprawozdania (zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej) kierowane do Kuratorium Oświaty w Olsztynie winny być wysyłane z adresów organów prowadzących przez upoważnione do tego osoby.

 

Sprawozdanie z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 za 2023 r. wraz z Klauzulą informacyjną dla beneficjentów należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie do 15 stycznia 2024 r. pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

bądź poprzez ePUAP na skrzynkę Kuratorium Oświaty w Olsztynie (/006473260/SkrytkaESP) z dopiskiem: „Sprawozdanie NPRCz 2023”

Kontakt:

W kwestiach finansowych

 • Informacja dla Jednostek Samorządu Terytorialnego:
  Emilia Horbarczek, starszy inspektor – tel. 89 52 32 559, e-mail: ehorbarczek@ko.olsztyn.pl
 • Informacja dla stowarzyszeń, fundacji, osób fizycznych:
  Malwina Kamińska, specjalista – tel. 89 52 32 559, e-mail: mkaminska@ko.olsztyn.pl

W kwestiach merytorycznych

Ryszard Sajkowski, wizytator – tel. 89 52 32 533, e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

 

Ułatwienia dostępu