30 stycznia 2024

ZARZĄDZENIE NR 3 WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

 • do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników oraz trzyletnich branżowych szkół I stopnia,

 • do klas wstępnych w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi,

 • do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych,

 • na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 • §1
  1. Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
   i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia, a także do klas wstępnych
   w publicznych: czteroletnich liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, czteroletnich liceach ogólnokształcących
   z oddziałami dwujęzycznymi, pięcioletnich technikach dwujęzycznych i pięcioletnich technikach z oddziałami dwujęzycznymi województwa warmińsko-mazurskiego, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych czteroletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych województwa warmińsko-mazurskiego, określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  3. Ustalam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych województwa warmińsko-mazurskiego, określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 • §2Dyrektorzy publicznych szkół: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia oraz branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych województwa warmińsko-mazurskiego przesyłają do Kuratorium Oświaty w Olsztynie (za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego od dnia 12 lipca 2024 r., na stronie www.ko.olsztyn.pl w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja) informację o wolnych miejscach do klas pierwszych / na semestr pierwszy klas I ww. szkół, zgodnie z terminarzem zawartym w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 • §3Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki

Ułatwienia dostępu