31 października 2023

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo
Organizatorzy zawodów
wiedzy, artystycznych i sportowych

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 oraz koniecznością  podania do publicznej wiadomości (corocznie do końca lutego) wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, informuję, że obowiązuje Państwa wzór formularza – wniosek o umieszczenie zawodów w tymże wykazie.

Zgłoszeń zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych należy dokonywać do 15 stycznia 2024 r. wyłącznie poprzez wypełniony komputerowo formularz wniosku.

Jednocześnie wskazuję, że przez zawody rozumie się różnego rodzaju formy współzawodnictwa m.in.: konkursy, zawody sportowe, rozgrywki, przeglądy, turnieje, mistrzostwa. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, tworząc wykaz zawodów organizowanych przez siebie lub inne podmioty działające na terenie szkoły, indywidualnie ocenia cele/założenia zawodów w zakresie  kształtowania postaw i wychowania w wartościach uniwersalnych. Oznacza to, że dokonanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z umieszczeniem danej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, sporządzanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Regulaminy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych powinny uwzględniać następujące kryteria:

  1. powszechną dostępność uczestnictwa w zawodach, gwarantującą jednakowy dostęp
    wszystkim zainteresowanym uczniom, na jednolitych zasadach;
  2. gwarancję bezpłatnego udziału uczestników;
  3. poszczególne etapy zawodów powinny umożliwiać objęcie swoim działaniem jak największej liczby uczniów;
  4. zawody powinny być organizowane przy udziale szkoły, za zgodą jej dyrektora;
  5. w zawodach powinni brać udział uczniowie szkół, wyłonieni na etapie szkolnym na zasadach ustalonych przez organizatora zawodów lub szkołę;
  6. zawody powinny być organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym.

Pismo przewodnie oraz wypełniony według powyżej wskazanego wzoru podpisany odręcznie wniosek lub jego skan wraz z regulaminem zawodów, należy przesyłać na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 413.

Podstawa prawna: art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Załączniki

Ułatwienia dostępu