Kategoria: Pisma

8 lutego 2019

Podział dotacji celowej na rozdziały klasyfikacji budżetowej – Wychowanie przedszkolne 2019 rok

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału środków jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2019 rok.

W związku z powyższym proszę o dokonanie podziału określonej kwoty dotacji dla gminy i powiatu z wyszczególnieniem na rozdziały klasyfikacji budżetowej według wzoru (tabela 1 do pobrania).

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz gmin i powiatów z wyszczególnionymi kwotami (kwoty zaznaczone są kolorem żółtym), naliczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – tabela 2 do pobrania.

Powyższą informację według wzoru załączonej tabeli Nr 1 należy przesłać w terminie do dnia 12 lutego 2019 roku do godz. 1500. w wersji elektronicznej (skan) na adres: sliczynska@ko.olsztyn.pl lub enapiwodzka@ko.olsztyn.pl

Jednocześnie przypominam, że szczegółowe rozliczenie dotacji nastąpi w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Informacji udziela: Anna Śliczyńska tel. 89 52 32 559.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

11 stycznia 2019

Działania realizowane w rządowym Programie Dostępność Plus 2018-2025

W dniu 17 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Dostępność Plus 2018-2025, którego celem jest szeroko rozumiana poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób o szczególnych potrzebach. Dzięki realizacji Programu nastąpi stopniowe usuwanie istniejących barier w różnych dziedzinach życia. Dotyczy to takich obszarów jak: architektura, transport, edukacja, cyfryzacja, zdrowie, gospodarka czy usługi. Program ma charakter międzyresortowy i angażuje różne podmioty publiczne. Pierwszymi działaniami, które już trwają lub wkrótce zostaną uruchomione są:

  1. „Bliżej dostępności” – projekt, którego celem jest przeprowadzenie szkoleń dla służb architektoniczno-budowlanych z zakresu zapewnienia dostępności.
  2. „Przestrzeń dostępnej szkoły” – konkurs, w którym w 200 szkołach (na początek 50 szkół podstawowych z całego kraju) przeprowadzony zostanie audyt, usunięte będą bariery architektoniczne i dokonane zakupy sprzętu niezbędnego do nauki dzieci z niepełnosprawnością; ogłoszony w listopadzie 2018 r. konkurs jest pilotażem, w którym dwaj wybrani operatorzy zrealizują działania dla 50 szkół; budżet konkursu wynosi 100 mln PLN, nabór na operatorów wsparcia potrwa do 17.01.2019 r., natomiast szkoły będą mogły zgłaszać się do projektu w drugiej połowie 2019 r.
  3. „Inkubator dostępności” – celem tego konkursu jest wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów umożliwiających szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów związanych z brakiem dostępności przestrzeni i usług publicznych; budżet konkursu wynosi 10 mln PLN, z których planowane jest dofinansowanie ok. 100 inicjatyw (maksymalny pułap indywidualnego dofinasowania to 100 tys. zł); nabór podmiotów do pełnienia funkcji inkubatora potrwa do 30.01.2019 r.
  4. „Dostępna uczelnia” – konkurs, w którym na początek 50 uczelni (docelowo 100) otrzyma wsparcie na usuwanie barier i pomoc studentom z niepełnosprawnościami; budżet konkursu wynosi 200 mln PLN, nabór zostanie ogłoszony w lutym 2019 r.

 

Informacje o kolejnych naborach będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej:

www.miir.gov.pl/strony/zadania/program-dostepnosc-plus/nabory/

8 stycznia 2019

UWAGA – Zmienione wzory sprawozdania z Programu Aktywna tablica za 2018 r.

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z otrzymaniem dnia 7 stycznia 2019 roku pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DPPI-WIT.4063.78.2018 informuję, że zmienione zostały wzory sprawozdania dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA” za 2018 r.

Zmiana dotyczy między innymi uzupełnienia – na wniosek Ministerstwa Finansów, sprawozdania o rodzaj pomocy dydaktycznych zapewnionych przez organ prowadzący w ramach rzeczowego wkładu własnego.

W związku z powyższym proszę o dokonanie rozliczenia dotacji na zmienionych wzorach sprawozdań i przesłanie ich do dnia 15 stycznia 2018 roku w formie papierowej podpisanych przez osobę reprezentującą urząd na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. M.J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Telefon do kontaktu: Karina Gawrońska 89 52 32 383.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Organ prowadzący sprawozdanie za 2018 r.
Data: 2019-01-08, rozmiar: 26 KB
Dyrektor szkoły sprawozdanie za 2018 r
Data: 2019-01-08, rozmiar: 33 KB
7 grudnia 2018

Rozliczenie finansowe dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych za 2018 rok

(więcej…)

Załączniki

Załącznik nr 3 - Załącznik nr 6-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 17 KB
Załącznik nr 3 - Załącznik nr 7-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 22 KB
Załącznik nr 4 - Załącznik nr 8-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 243 KB
Załącznik nr 4 - Załącznik nr 9-2018
Data: 2018-12-07, rozmiar: 244 KB
Załącznik nr 2 - wykaz kwot dotacji
Data: 2018-12-07, rozmiar: 21 KB
28 listopada 2018

Otwarte konkursy Ministerstwa Edukacji Narodowej – konkursy ofert na realizację zadania publicznego

Departament Współpracy Międzynarodowej informuje o otwartych konkursach Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie wspomagania języka polskiego za granicą. Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji samorządowych zainteresowanych złożeniem oferty na realizację pożytku publicznego oraz do szkół, które są chętne do podjęcia współpracy ze szkołami funkcjonującymi w systemach oświaty innych państw lub szkołami organizacji Polaków za granicą, gdzie prowadzone jest nauczanie języka polskiego i w języku polskim.

  1. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: ,,Organizowanie kolonii i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w roku 2019’’.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu: bip.men.gov.pl

  1. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: ,,Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce w latach 2019-2020.’’

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu: bip.men.gov.pl

21 września 2018

Informacja o programie „Wyprawka szkolna” w 2018 roku

 

Państwo

Prezydenci Miast

Burmistrzowie Miast

Wójtowie Gmin

 

ZK.3146.4.2018.AŚ

Uprzejmie informuję, że z dniem 17 września 2018 roku przyjęta została Uchwała Nr 126/2018 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

Nadmieniam, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Finansowanie edukacji/Wyprawka szkolna, została zamieszczona informacja na temat Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, Uchwała Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz. 1796).

Jednocześnie informuje, że zweryfikowane dane o  liczbie uczniów uprawnionych objęciem programu, przesłane przez Państwa do Kuratorium Oświaty w Olsztynie we wrześniu 2018 roku posłużą do podziału niezbędnych środków potrzebnych do realizacji programu.

Ponadto uprzejmie proszę Państwa o spowodowanie, by dofinansowaniem zakupu podręczników objęto jak największą liczbę uprawnionych uczniów, a środki finansowe były wykorzystane w maksymalnej wysokości.

Z upoważnienia

Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Mirosława Gralla-Kaperzyńska

Dyrektor Wydziału Administracyjno-Prawnego