Kategoria: Pisma

2 kwietnia 2021

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Starostowie,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola,
Dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli
województwa warmińsko-mazurskiego

Proszę Państwa o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek oraz terminarzem ich opracowywania, opiniowania i zatwierdzania – art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Zakres opinii Kuratora Oświaty będzie dotyczył:

 1. Realizacji szkolnych planów nauczania oraz tygodniowych rozkładów zajęć dla poszczególnych klas.
 2. Zatrudnienia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
 3. Przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy – zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.
 4. Zgodności z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy szkół i przedszkoli.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

16 lutego 2021

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres styczeń – czerwiec 2021 rok

Szanowni Państwo,

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin

 

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021 roku, uprzejmie proszę o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, z zastrzeżeniem, że gmina powinna wskazać  kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”, zgodnie
z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku  o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 z późn. zm.).

Na mocy powyższego artykułu wysokość wkładu własnego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca.

Przesyłam również Państwu tabelę dotyczącą wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2021 roku.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (tabela 1 do pobrania) dołączonego do niniejszego pisma. Wypełnioną tabelę wraz z podpisem proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 22 lutego 2021 roku w wersji elektronicznej (skan) na adres email: rklonowski@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Kolumna z kwotami  naliczonymi przez MEiN zaznaczona jest kolorem żółtym.

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email: rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383

Zał. 3.

 1. Tabela 1 – zapotrzebowanie środków z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2021 roku,
 2. Podział środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku,
 3. Wskaźniki Gminy 2021 r.

 

 

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

4 lutego 2021

Wychowanie przedszkolne – Podział klasyfikacji budżetowej na rozdziały w dotacji

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału środków jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2021 rok. Wysokość dotacji przypadającą na jednego ucznia w 2021 roku wynosi 1 471 zł.

W związku z powyższym proszę o dokonanie podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej kwoty dotacji dla gminy i powiatu według wzoru (załącznik nr 1).

W załączeniu przekazuję również Państwu wykaz gmin i powiatów z wyszczególnionymi kwotami przyznanej dotacji, naliczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (załącznik nr 2).

Powyższą informację według załącznika nr 1 należy przesłać w terminie do dnia

 • 11 lutego 2020 roku do godz. 1300

w wersji elektronicznej (skan) na adres: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Jednocześnie przypominam, że szczegółowe rozliczenie dotacji nastąpi w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – Podział dotacji wychowania przedszkolnego z wyszczególnieniem na rozdziały klasyfikacji budżetowej w 2021 roku
 • Załącznik nr 2 – Liczba uczniów w wieku do lat 5 oraz kwota dotacji przedszkolnej przewidziana na 2021 rok w podziale na jednostki samorządu terytorialnego.

Informacji udziela: Mateusz Marcinek tel. 89 52 32 559.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Załącznik nr 2
Data: 2021-02-04, rozmiar: 17 KB
Załącznik nr 1
Data: 2021-02-04, rozmiar: 11 KB
12 stycznia 2021

Projekt grantowy „TIK? TAK!” w ramach projektu „Lekcja:Enter”

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest serdecznie zaprasza do bezpłatnego udziału projekcie grantowym ,,TIK? TAK!”  w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Jako wynik konkursu ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, projekt uzyskał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcja-enter–wez-udzial-w-wyjatkowym-projekcie-cyfrowym

Szkolenia mają na celu ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach, zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych. W ramach tej inicjatywy w całej Polsce zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli.

W ramach projektu oferowane są:

 • bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe,
 • zdalna forma zajęć gwarantująca zachowanie bezpieczeństwa w okresie pandemii,
 • aktualna tematyka szkoleń przydatna w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym,
 • szybki i prosty proces rekrutacji oraz rejestracji szkoły w projekcie.

 

Szczegóły znajdują się w Regulaminie projektu https://lekcjaenter.potest.pl/projekty/warminsko-mazurskie/  oraz na stronie https://lekcjaenter.potest.pl/

Załącznik: Informacje

 

Kontakt:

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest

Potest Sp. z.o.o.

 1. Aleje Racławickie 33/26a
  20-049 Lublin

tel. 690 855 767

e-mail: a.kancik@potest.pl    (Agnieszka Kancik)

Załączniki

Załącznik. Informacje 02.09.2020
Data: 2021-01-12, rozmiar: 178 KB

Ułatwienia dostępu