Kategoria: Pisma

2 kwietnia 2021

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Starostowie,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola,
Dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli
województwa warmińsko-mazurskiego

Proszę Państwa o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek oraz terminarzem ich opracowywania, opiniowania i zatwierdzania – art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

Zakres opinii Kuratora Oświaty będzie dotyczył:

 1. Realizacji szkolnych planów nauczania oraz tygodniowych rozkładów zajęć dla poszczególnych klas.
 2. Zatrudnienia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
 3. Przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy – zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.
 4. Zgodności z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy szkół i przedszkoli.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

16 lutego 2021

Stypendia i zasiłki szkolne – weryfikacja wysokości dotacji na okres styczeń – czerwiec 2021 rok

Szanowni Państwo,

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin

 

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021 roku, uprzejmie proszę o weryfikację naliczonej dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, z zastrzeżeniem, że gmina powinna wskazać  kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”, zgodnie
z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku  o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 z późn. zm.).

Na mocy powyższego artykułu wysokość wkładu własnego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca.

Przesyłam również Państwu tabelę dotyczącą wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2021 roku.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (tabela 1 do pobrania) dołączonego do niniejszego pisma. Wypełnioną tabelę wraz z podpisem proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 22 lutego 2021 roku w wersji elektronicznej (skan) na adres email: rklonowski@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Kolumna z kwotami  naliczonymi przez MEiN zaznaczona jest kolorem żółtym.

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email: rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383

Zał. 3.

 1. Tabela 1 – zapotrzebowanie środków z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2021 roku,
 2. Podział środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca 2021 roku,
 3. Wskaźniki Gminy 2021 r.

 

 

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

4 lutego 2021

Wychowanie przedszkolne – Podział klasyfikacji budżetowej na rozdziały w dotacji

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału środków jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2021 rok. Wysokość dotacji przypadającą na jednego ucznia w 2021 roku wynosi 1 471 zł.

W związku z powyższym proszę o dokonanie podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej kwoty dotacji dla gminy i powiatu według wzoru (załącznik nr 1).

W załączeniu przekazuję również Państwu wykaz gmin i powiatów z wyszczególnionymi kwotami przyznanej dotacji, naliczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (załącznik nr 2).

Powyższą informację według załącznika nr 1 należy przesłać w terminie do dnia

 • 11 lutego 2020 roku do godz. 1300

w wersji elektronicznej (skan) na adres: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Jednocześnie przypominam, że szczegółowe rozliczenie dotacji nastąpi w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – Podział dotacji wychowania przedszkolnego z wyszczególnieniem na rozdziały klasyfikacji budżetowej w 2021 roku
 • Załącznik nr 2 – Liczba uczniów w wieku do lat 5 oraz kwota dotacji przedszkolnej przewidziana na 2021 rok w podziale na jednostki samorządu terytorialnego.

Informacji udziela: Mateusz Marcinek tel. 89 52 32 559.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Załącznik nr 2
Data: 2021-02-04, rozmiar: 17 KB
Załącznik nr 1
Data: 2021-02-04, rozmiar: 11 KB
12 stycznia 2021

Projekt grantowy „TIK? TAK!” w ramach projektu „Lekcja:Enter”

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest serdecznie zaprasza do bezpłatnego udziału projekcie grantowym ,,TIK? TAK!”  w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Jako wynik konkursu ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, projekt uzyskał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcja-enter–wez-udzial-w-wyjatkowym-projekcie-cyfrowym

Szkolenia mają na celu ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach, zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych. W ramach tej inicjatywy w całej Polsce zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli.

W ramach projektu oferowane są:

 • bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe,
 • zdalna forma zajęć gwarantująca zachowanie bezpieczeństwa w okresie pandemii,
 • aktualna tematyka szkoleń przydatna w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym,
 • szybki i prosty proces rekrutacji oraz rejestracji szkoły w projekcie.

 

Szczegóły znajdują się w Regulaminie projektu https://lekcjaenter.potest.pl/projekty/warminsko-mazurskie/  oraz na stronie https://lekcjaenter.potest.pl/

Załącznik: Informacje

 

Kontakt:

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest

Potest Sp. z.o.o.

 1. Aleje Racławickie 33/26a
  20-049 Lublin

tel. 690 855 767

e-mail: a.kancik@potest.pl    (Agnieszka Kancik)

Załączniki

Załącznik. Informacje 02.09.2020
Data: 2021-01-12, rozmiar: 178 KB
9 grudnia 2020

Rozliczenie z dotacji Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa za 2020 rok

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji

Przypominamy o obowiązku przedłożenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych według poniższego wzoru:

 1. Załącznik nr 2 – Rozliczenie dotacji z dokładnością do groszy,
 2. Załącznik nr 3a – Zestawienie ilościowo – wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu,
 3. Załącznik nr 3b – Zestawienie ilościowe,
 4. Załącznik nr 3c – Informacja o zrealizowanych działaniach,
 5. Załącznik nr 3d – Zestawienie faktur (rachunków).

Ponadto proszę o dołączenie:

 1. Kserokopii faktur za zakupione książki,
 2. Potwierdzenia dokonanej zapłaty (potwierdzenie przelewu bankowego itp.).

Uwaga:

Faktury winny być opisane w sposób trwały i opieczętowane przez dyrektora szkoły i osobę reprezentującą organ prowadzący. Każdą stronę kserowanego dokumentu tj. sprawozdania dyrektorów szkół, faktury, potwierdzenia dokonanej zapłaty itp. należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie w formie papierowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 15 stycznia 2021 roku pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Załącznik nr 3 należy przesłać dodatkowo w formie edytowalnej na adres poczty internetowej: breszka@ko.olsztyn.pl (Bożena Reszka, wizytator)

Telefon do kontaktu:

W kwestiach finansowych:
Mateusz Marcinek, specjalista 89 52 32 559 (Gminy i Powiaty)
Adres e-mail: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Malwina Kamińska, specjalista 89 52 32 559 (Stowarzyszenia, Fundacje)
Adres e-mail: mkaminska@ko.olsztyn.pl

W kwestiach merytorycznych:
Bożena Reszka, wizytator 89 52 32 423
Adres e-mail: breszka@ko.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

9 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe „AKTYWNA TABLICA” za 2020 rok – Gminy, Powiaty, Stowarzyszenia i Fundacje

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji

Przypominamy o konieczności dokonania szczegółowego rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2020 roku w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”.

Dotację należy rozliczyć według wzoru (pliki do pobrania):

 1. Załącznik 1. – Rozliczenie dotacji za 2020 rok – Aktywna tablica,
 2. Załącznik 2. – Zestawienia wydatków poniesionych w 2020 roku na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 3. Załącznik 3. – Oświadczenie.

Ponadto proszę o dołączenie:

 1. Kserokopii faktur za zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy,
 2. Kserokopii faktur za zakupiony sprzęt komputerowy (wkład własny rzeczowy),
 3. Potwierdzenia dokonanej zapłaty (potwierdzenie przelewu bankowego itp.).

Uwaga:

Faktury winny być opisane w sposób trwały i opieczętowane przez dyrektora szkoły i osobę reprezentującą organ prowadzący. Każdą stronę kserowanego dokumentu tj. sprawozdania dyrektorów szkół, faktury, potwierdzenia dokonanej zapłaty itp. należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych znajdujących się na fakturze powinien być zgodny z § 2, ust. 3-7, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 roku poz. 1883).

Sprzęt w postaci wkładu własnego rzeczowego powinien być zakupiony w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie w formie papierowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 10 stycznia 2021 roku pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. M. J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Telefon do kontaktu:
Mateusz Marcinek 89 52 32 559. (Gminy i Powiaty)
Adres e-mail: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Malwina Kamińska 89 52 32 559 (Stowarzyszenia i Fundacje)
Adres e-mail: mkaminska@ko.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

9 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe „Wychowanie Przedszkolne” za 2020 rok – Gminy i Powiaty

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Przypominamy o konieczności dokonania rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa w 2020 roku na dofinansowanie zadań z zakresu „Wychowania przedszkolnego”.

Dotację należy rozliczyć według wzoru plików (do pobrania):

 1. Załącznik nr 1 – Rozliczenie dotacji – Wychowanie przedszkolne,
 2. Załącznik nr 2 – Aplikacja do rozliczenia dotacji za 2020 rok.

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

Proszę uczulić dyrektorów szkół i placówek by dane zawarte w Systemie Informacji Oświatowej były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym w momencie udostępnienia Państwu informacji niezbędnych do rozliczenia dotacji.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie w formie papierowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 10 stycznia 2021 roku pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al.
M.J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Ewentualne pytania proszę kierować do:
Mateusz Marcinek, specjalista 89 52 32 559
Adres e-mail: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

7 września 2020

Przyznane tytuły „Zawodowy Pracodawca” oraz „Zawodowy Mistrz” za r. szk. 2019/2020

20 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Kapituły powołanej Zarządzeniem Nr 46/2020 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do rozpatrzenia wniosków o przyznanie tytułu w kategorii „Zawodowy Pracodawca” oraz w kategorii „Zawodowy Mistrz” za rok szk. 2019/2020.

Tytuł w kategorii „ZAWODOWY PRACODAWCA” otrzymali pracodawcy, którzy podejmują szczególne działania na rzecz kształcenia zawodowego i wyróżniają się wysoką jakością tych działań.

Wykaz Pracodawców, którym został przyznany Tytuł Zawodowy Pracodawca za r. szk. 2019/2020 :

Lp. Nazwa Podmiotu składającego wniosek Imię i nazwisko dyrektora szkoły Nazwa Pracodawcy Imię i nazwisko Prezesa Firmy/dyrektora/właściciela
1 ZSZ im S. Staszica i CKU w Ostródzie Anna Teodorowicz Wagon Service Ostróda Sp. z o.o.,
ul. 11-go Listopada 26, 14-100 Ostróda
Prezes Sławomir Garwacki
2 Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie Katarzyna Chamerska ERKO sp. z o.o. sp.k., ul. Ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 Jonkowo Piotr Pętlak
3 Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie Joanna Sokół Nadleśnictwo Zaporowo, Piórkowo 8, 14-526 Płoskinia Nadleśniczy Stanisław Warpechowski
4 Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie Arkadiusz Gnoza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie Krzysztof Wałdowski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Olsztynie
5 Zespół Szkół w Lubawie Anna Empel Ikea Industry Lubawa Prezes Nikelewski Zbigniew

Szkoły, z inicjatywy których zostały przyznane Tytuły otrzymują wyróżnienia w postaci Tytułu PARTNER PRACODAWCY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

Tytuł w kategorii „ZAWODOWY MISTRZ” przyznano osobom, które wyróżniają się w swojej pracy wyjątkową postawą jako nauczyciel zawodu:

Lp. Nazwa Podmiotu składającego wniosek Imię i nazwisko dyrektora szkoły Nazwa Pracodawcy Imię i nazwisko osoby wyróżnionej
1 Zespół Szkół Zawodowych
w Braniewie
Joanna Sokół Danuta Szałek, Salon Fryzjerski w Braniewie, ul. Kościelna 1,
14-500 Braniewo, instruktor szkolenia praktycznego i pracodawca
Danuta Szałek
2 Zespół Szkół Zawodowych
w Braniewie
Joanna Sokół Wioletta Pieciukiewicz, Studio Line w Braniewie, ul. Kościuszki 75,
14-500 Braniewo, instruktor szkolenia praktycznego i pracodawca
Wioletta Pieciukiewicz
3 Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie Arkadiusz Gnoza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych
w Olsztynie
Jan Michałowski

Gratulujemy Zwycięzcom

Ułatwienia dostępu