24 stycznia 2014

Ochrona praw dziecka – wybrane akty prawne

Uniwersalny system ochrony praw dziecka (ONZ)

Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r.

Deklaracja  Praw Dziecka  z 1924 r.

Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r.

Konwencja o Prawach Dziecka z 1989 r.

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 1989 r.

Regionalny system ochrony praw człowieka Rady Europy

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r.

Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dziecka z 1996 r.

Konwencja w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi z 2005 r.

Europejska karta społeczna z 1961 r.

Krajowy system ochrony dziecka

Konstytucja RP z 1996 r.(Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. 1987 nr 21 poz. 123)

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2000 r. , Nr 6, poz. 69 ze zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593  ze zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r., Nr 128, poz. 1175 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 ze zm.)

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 ze zm.)


Ułatwienia dostępu