6 sierpnia 2019

Platforma wspomagająca pracę szkolnych i wojewódzkich przedmiotowych komisji konkursowych w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Informuję, że w roku szkolnym 2019/2020 organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego będzie prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej www.konkursy.ko.olsztyn.pl – zwanej Platformą.

Rejestracja (zgłaszanie) szkół i uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych lub edycja wcześniej wprowadzonych informacji będzie odbywać się na Platformie za pomocą loginu oraz hasła, które zostały udostępnione placówkom w latach ubiegłych. Platforma umożliwia dystrybucję arkuszy konkursowych oraz wgląd do wyników uczestników konkursów. Szkoły zobowiązane są do przestrzegania regulaminu konkursów przedmiotowych, w tym do: zabezpieczenia haseł dostępowych do Platformy, zachowania w tajemnicy informacji wynikających z używania Platformy i zawartych na Platformie lub dokumentacji użytkowej, ochrony danych osobowych uczniów umieszczonych na Platformie przed dostępem osób postronnych i nieupoważnionych, zabezpieczenia ich przed zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W celu uzyskania hasła dostępowego do Platformy (w przypadku jego zagubienia lub nieposiadania) proszę o przesłanie, z aktualnej skrzynki e-mail szkoły na adres: konkursy@ko.olsztyn.pl, informacji o braku możliwości logowania się na Platformie.

Przypominam, że:

  1. Etap szkolny konkursu przedmiotowego przeprowadzony może być wyłącznie w szkole, która zarejestruje na Platformie, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października br., liczbę uczniów biorących udział w konkursie. Za poprawność wszystkich informacji zamieszczanych przez szkołę na Platformie odpowiada dyrektor szkoły;
  2. Przeprowadzenie w sposób prawidłowy czynności związanej z wprowadzeniem lub edycją danych na Platformie będzie szczególnie ważne wówczas, gdy uczestnik konkursu przedmiotowego osiągnie sukces i zostanie laureatem lub finalistą. Zwracam uwagę, że umieszczenie na Platformie w sposób niewłaściwy danych o szkole i uczniach będzie skutkowało wydaniem uczestnikom błędnych zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty;
  3. Przekazywane do szkół zaświadczenia o uzyskaniu przez uczniów tytułu laureata lub finalisty nie są drukami ścisłego zarachowania, więc nie podlegają sprostowaniom czy wymianie. Nie wydaje się również duplikatów, ani odpisów zaświadczeń;
  4. Oryginały zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty otrzymują uczniowie, natomiast kopie zaświadczeń mogą stanowić uzupełnienie dokumentacji szkolnej uczniów.

Proszę o przestrzeganie terminów obowiązujących w rozpoczynającej się edycji konkursów przedmiotowych.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu