6 kwietnia 2023

Rekrutacja – wolne miejsca w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz placówkach oświatowo-wychowawczych

W polu wyszukiwania możemy wpisać np. nazwę placówki, gminę, powiat czy miejscowość

Ułatwienia dostępu