7 kwietnia 2023

Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania przez komisje rekrutacyjne informacji o wolnych miejscach w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach i centrach województwa warmińsko-mazurskiego.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

województwa warmińsko-mazurskiego

Na podstawie § 10 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431), mając na uwadze obowiązek udostępnienia na stronie kuratorium oświaty informacji o wolnych miejscach, proszę komisje rekrutacyjne o przekazanie Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w:

publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny i zespół wychowania przedszkolnego), szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające oraz na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kształceniu ustawicznym w formach pozaszkolnych, zajęciach rozwijających zainteresowania lub zajęciach rozwijających uzdolnienia, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające. 

Informację o wolnych miejscach należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Olsztynie poprzez poniżej zamieszczone linki.

Wykaz wolnych miejsc w klasach pierwszych w szkołach podstawowych:

Adres strony:
Rekrutacja – wolne miejsca w klasach pierwszych w szkołach podstawowych – Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Wykaz wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach, punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego:

Adres strony:
Rekrutacja – wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego – Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Wykaz wolnych miejsc na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz innych realizowanych przez centra, szkoły i placówki kształcenia ustawicznego

Dotyczy form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego: na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, kursie umiejętności zawodowych, kursie kompetencji ogólnych oraz na innych kurach umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzonych przez publiczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe.

Adres strony:
Rekrutacja – wolne miejsca na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz innych realizowanych przez centra, szkoły i placówki kształcenia ustawicznego – Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Wykaz wolnych miejsc  w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz placówkach oświatowo wychowawczych

Dotyczy:
– placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające

– placówek organizujących zajęcia rozwijające zainteresowania lub zajęcia rozwijające uzdolnienia,
na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające).

Adres strony:
Rekrutacja – wolne miejsca w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania oraz placówkach oświatowo-wychowawczych – Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Na podstawie danych przekazanych przez komisje rekrutacyjne na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie zostaną opublikowane informacje o wolnych miejscach w ww. szkołach i placówkach.

Ułatwienia dostępu