8 lutego 2024

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2023

Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

 

Szanowni Państwo,

przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącym wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U.2019 poz. 267) oraz zapisami umowy zawartej w tej sprawie:

  • szkoły objęte wsparciem finansowym w roku 2023 składają organom prowadzącym sprawozdania z realizacji zadania w terminie do 28 lutego 2024 roku;
  • organy prowadzące, którym udzielono wsparcia finansowego w 2023 r., zobowiązane są do złożenia zbiorczego sprawozdania z realizacji zadania do 31 marca 2024 r. (decyduje data wpływu).

Z uwagi na bardzo krótki termin przeznaczony na dokonanie oceny efektów realizacji zadania w skali województwa, uprzejmie proszę, aby sprawozdania organów prowadzących wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Olsztynie niezwłocznie po uzyskaniu stosownych informacji od szkół objętych wsparciem finansowym (nie później, niż do dnia 31 marca 2024 r.).

Sprawozdanie organu z realizacji zadań w ramach modułu 3 Programu Posiłek w szkole i w domu należy przekazać w jednej z niżej wymienionych form:

  • przesłać na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn;
  • przesłać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
  • złożyć osobiście w Kuratorium Oświaty w Olsztynie: al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, pok. 382 (sekretariat) 10-959 Olsztyn.

W załączeniu wzory sprawozdań z realizacji programu.

Wzory sprawozdań zamieszczone zostały również na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej („Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)), według ścieżki Ministerstwo Edukacji Narodowej>Co robimy>Oświata i wychowanie>Programy i projekty „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3”> Dokumentacja dotycząca edycji 2019-2023.

Kontakt:
Angelika Pouch, e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 446.

p.o. Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
Jolanta Skrzypczyńska

Załączniki:

  1. Wzór sprawozdania organu prowadzącego do wojewody z realizacji zadania.
  2. Wzór sprawozdania szkoły do organu prowadzącego z realizacji zadania.

Ułatwienia dostępu