20 marca 2024

„Rola partnerstwa i współpracy instytucji odpowiedzialnych za rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w świetle znowelizowanych ustaw”

15 marca 2024 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się szkolenie na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w tym zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli wszystkich typów szkół/placówek, pedagogów/psychologów szkolnych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Szkolenie pt. „Rola partnerstwa i współpracy instytucji odpowiedzialnych za rozwój systemu przeciwdziałania przemocy w świetle znowelizowanych ustaw” organizowane było w ramach realizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie projektu pn. „Uczyć, informować, zapobiegać. Otwarte szkoły – otwarte jednostki Policji”.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król.

Celem szkolenia było zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich poprzez podniesienie świadomości prawnej zapoznanie z formami przemocy i sposobami przeciwdziałania jej w placówkach oświatowych oraz wzmocnienie integracji działań Policji i nauczycieli w radzeniu sobie z przemocą w szkole.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Paweł Krauz.

W panelu prelegentów wzięli udział:

  • Ewa Szczepanek, Ekspert Wydziału Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, która przedstawiła prezentację: „Przeciwdziałanie przemocy domowej – zadania podmiotów uprawnionych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony małoletnich”,
  • dr Grzegorz Bąk, Psycholog z Instytutu Nauk Społecznych, Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych ApwSz przedstawił prezentację: „Przemoc domowa, jako sytuacja traumatyczna dla dziecka – rozpoznawanie wczesnych symptomów krzywdzenia”,
  • Wiktor Sienicki, Sędzia Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sadu Rejonowego w Olsztynie omówił temat „Postępowanie sądowe w sprawach nieletnich w świetle Ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich”,
  • mgr Lidia Cynt, pedagog szkolny II Liceum Ogólnokształcącego im. K. I. Gałczyńskiego w Olsztynie przedstawiła prezentację „Zadania spoczywające na placówkach oświatowych w zakresie wdrażania i realizacji Standardów Ochrony Małoletnich”.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 osób, głównie byli to nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy szkolni.

Ułatwienia dostępu