5 czerwca 2017

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016. poz. 1943) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890), proszę Państwa o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na rok szkolny 2017/2018, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2016/2017.

Jednocześnie proszę o zastosowanie poniższych zasad:
1. Rada pedagogiczna na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły (jeżeli została powołana) najpóźniej w terminie do 1 lipca 2017 r. przedstawia Warmińsko – Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzone wnioski do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, (wyszczególnione w art. 90i. ust. 1 ustawy o systemie oświaty):

1) laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
2) laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
3) uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
4) uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni, przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
5) uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

3. Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym tj. 2016/2017 ukończą szkołę ponadgimnazjalną.

Załączniki do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017 (załącznik nr 2);
  2. Lista kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za rok szkolny 2016/2017 (załącznik nr 3).

Proszę pamiętać o wypełnieniu formularzy wniosków wyłącznie pismem komputerowym.

Wnioski i listy kandydatów należy przesłać w formie papierowej oraz wersji elektronicznej Microsoft Word/Excel (jmarcinkiewicz@ko.olsztyn.pl). Do wniosków należy dołączyć kopie: zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów (za zgodność z oryginałem) potwierdzających osiągnięcia kandydatów wyłącznie w roku szkolnym 2016/2017 (proszę podać dokładną datę osiągnięcia). Do składanej dokumentacji proszę dołączyć informację o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie wniosku (imię i nazwisko, telefon kontaktowy stacjonarny i komórkowy).

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Ułatwienia dostępu