2 czerwca 2021

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Rządowego programu „Aktywna tablica” 2020 r.

Dotyczy: podmioty, które otrzymały wsparcie finansowe w 2020 r. w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz Przedstawiciele innych organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz SOSW,
Dyrektorzy szkół
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica, podmioty uczestniczące w Programie objęte wsparciem finansowym w 2020 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Termin, forma i miejsce składania sprawozdań:

Dyrektor szkoły/SOSW w terminie do 15 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu):

 1. przesyła do organu prowadzącego „Sprawozdanie dyrektora szkoły”,
 2. w oparciu o ww. sprawozdanie wypełnia obowiązkowo wersję elektroniczną sprawozdania zamieszczoną pod adresem: LINK

Organ prowadzący w terminie do 30 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu).:

 1. weryfikuje sprawozdania dyrektorów szkół pod względem prawidłowości i kompletności danych,
 2. przekazuje „Sprawozdanie organu prowadzącego szkołę” wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 „Sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu Aktywna tablica za 2020 rok”, w jednej z niżej wymienionych form:
  a) przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn – z dopiskiem na kopercie: „Sprawozdanie – Rządowy program „Aktywna tablica 2020””;
  b) przesłanie za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP na skrzynkę podawczą Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
  c) złożenie osobiście w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie z dopiskiem na kopercie: „Sprawozdanie – Rządowy program „Aktywna tablica 2020””.
 3. wypełnia obowiązkowo wersję elektroniczną sprawozdania zamieszczoną pod adresem: LINK

UWAGA:

 1. Wszystkie dokumenty muszą być podpisane i opieczętowane przez upoważnione osoby.
 2. Wzory aktualnych sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica za 2020 r.:
  – Sprawozdanie dyrektora szkoły
  – Sprawozdanie organu prowadzącego szkołę- Organ prowadzący – formularz sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu Aktywna tablica za 2020 rok (załączniki nr 1, 2 i 3)

do pobrania: www.gov.pl

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów: www.dziennikustaw.gov.pl

Dodatkowych informacji dotyczących sprawozdań udziela:
Dariusz Człapiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie (Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji)
tel. 89 52 32 533; e-mail: dczlapinski@ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu