21 grudnia 2023

Stypendia i zasiłki szkolne – rozliczenie dotacji za rok 2023

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin

Uprzejmie proszę o przesłanie szczegółowej informacji o wykorzystaniu w 2023 roku przekazanych Państwu poprzez budżet Wojewody środków finansowych na realizację pomocy materialnej w formie zasiłków szkolnych i stypendiów szkolnych.

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 27 października 2017 roku  o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023, poz.1400) wysokość wkładu własnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca. Przypominam, że aby gminy uprawnione mogły skorzystać z obniżonego wkładu własnego (tj. 5% lub 10%) muszą wykorzystać minimum 95% przyznanej dotacji w danym roku budżetowym. W przypadku mniejszego wykorzystania obowiązuje wkład własny 20%. Tabela dotycząca wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2023 roku znajduje się w załączeniu.

Kwotę niewykorzystanej dotacji należy zwrócić w terminie do 8 stycznia 2024 r roku na rachunek Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o numerze:

  • W przypadku dotacji celowej dla uczniów polskich
    61 1010 1397 0032 9013 9135 0000 (w tytule przelewu należy podać odpowiedni rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej tzn. 85415 § 2030)
  • W przypadku dotacji z Funduszu Pomocy dla uczniów ukraińskich
    44 1010 1397 0032 9013 9130 2000 (w tytule przelewu należy podać nazwę zadania „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy zadanie 1.8.1”)

 

Wypełnioną tabelę (załącznik 1) należy przesłać w postaci papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz w postaci elektronicznej (plik w formie edytowalnej .xlsx) na adres email: rklonowski@ko.olsztyn.pl do dnia 8 stycznia 2024 roku. Proszę również o dołączenie do wiadomości email potwierdzenia przelewu zwrotu dotacji.

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski, email: rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383.

Załączniki

Załącznik 1
Data: 2023-12-21, rozmiar: 17 KB
Gminy wskaźniki 2023 r
Data: 2023-12-21, rozmiar: 19 KB

Ułatwienia dostępu