31 maja 2024

Zmiany zasad pisowni – komunikat Rady Języka Polskiego.

Szanowni Państwo Dyrektorzy.

Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN ogłosiła kilka zmian zasad pisowni, które wejdą
w życie 1 stycznia 2026 roku. Ten dość odległy termin przyjęto, aby umożliwić wszystkim
osobom i instytucjom dostosowanie się do nich. Zmiany dotyczą niektórych reguł używania
wielkich i małych liter, a także pisowni łącznej lub rozdzielnej oraz użycia łącznika.
Do komunikatu zostały dołączone Zasady orografii i interpunkcji, opracowane przez Radę
Języka Polskiego po raz pierwszy. Ze względu na wagę tego dokumentu, konieczność dbania
o poprawną polszczyznę w mowie i piśmie, ochronę języka polskiego przez wszystkie organy
i instytucje publicznych oraz obywateli, na prośbę Rady Języka Polskiego przekazujemy
Państwu komunikat w sprawie zmian ortograficznych wraz z załączonymi Zasadami orografii
i interpunkcji, z uprzejmą prośbą o jego udostępnienie w szkołach.

Z wyrazami szacunku,
Jolanta Weronika Skrzypczyńska
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Załączniki

Ułatwienia dostępu