23 maja 2017

Doradztwo zawodowe w szkole

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
w województwie warmińsko-mazurskim

Wdrażane dziś zmiany w edukacji obejmują nie tylko kwestie ustroju szkolnego. To także nowe rozwiązania w systemie szkolnictwa zawodowego, silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz wzmocnienie roli doradztwa zawodowego w procesie przygotowania wykwalifikowanych kadr pracowniczych. Dlatego problematyka ustawowych obowiązków szkoły w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia jest dziś tak często podejmowana.

W ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. czytamy m.in.:

Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności:
16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

  1. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum.
  2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 5.

Zgodnie z powyższym realizowane obecnie w szkołach doradztwo edukacyjno-zawodowe, organizowane w ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zostaje od roku 2017/2018 dodatkowo wzmocnione zajęciami z zakresu doradztwa zawodowego określonymi w ramowych planach nauczania dla szkół publicznych. Działanie to powinno zagwarantować uczniom i ich rodzicom wszechstronne wsparcie w procesie decyzyjnym wyboru szkoły i kierunku kształcenia, jakie otrzymają w formie różnorodnych przedsięwzięć organizowanych w szkole na rzecz rozwoju zawodowego przez całą kadrę pedagogiczną, w tym doradców zawodowych oraz udział uczniów w grupowych zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego zorganizowanych w formie obowiązkowych zajęć lekcyjnych. Dzięki takim rozwiązaniom uczniowie i ich rodzice będą mogli liczyć na pełne wsparcie ze strony nauczycieli, wychowawców i szkolnych doradców zawodowych w procesie planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej uczniów.

Liczę na zrozumienie wagi podjętego problemu. Przypominam również o funkcjonowaniu w naszym województwie sieci doradztwa zawodowego. Zachęcam do kontaktu z powiatowymi koordynatorami ds. doradztwa. Jestem przekonany, że nasze wspólne działania sprzyjać będą podnoszeniu jakości prowadzonego w szkołach doradztwa zawodowego.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu