Kategoria: Pisma

12 stycznia 2021

Projekt grantowy „TIK? TAK!” w ramach projektu „Lekcja:Enter”

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest serdecznie zaprasza do bezpłatnego udziału projekcie grantowym ,,TIK? TAK!”  w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Jako wynik konkursu ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, projekt uzyskał rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej – https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcja-enter–wez-udzial-w-wyjatkowym-projekcie-cyfrowym

Szkolenia mają na celu ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach, zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych. W ramach tej inicjatywy w całej Polsce zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli.

W ramach projektu oferowane są:

 • bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe,
 • zdalna forma zajęć gwarantująca zachowanie bezpieczeństwa w okresie pandemii,
 • aktualna tematyka szkoleń przydatna w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym,
 • szybki i prosty proces rekrutacji oraz rejestracji szkoły w projekcie.

 

Szczegóły znajdują się w Regulaminie projektu https://lekcjaenter.potest.pl/projekty/warminsko-mazurskie/  oraz na stronie https://lekcjaenter.potest.pl/

Załącznik: Informacje

 

Kontakt:

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest

Potest Sp. z.o.o.

 1. Aleje Racławickie 33/26a
  20-049 Lublin

tel. 690 855 767

e-mail: a.kancik@potest.pl    (Agnieszka Kancik)

Załączniki

Załącznik. Informacje 02.09.2020
Data: 2021-01-12, rozmiar: 178 KB
9 grudnia 2020

Rozliczenie z dotacji Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa za 2020 rok

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji

Przypominamy o obowiązku przedłożenia sprawozdania merytorycznego oraz finansowego z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych według poniższego wzoru:

 1. Załącznik nr 2 – Rozliczenie dotacji z dokładnością do groszy,
 2. Załącznik nr 3a – Zestawienie ilościowo – wartościowe wydatków dokonanych w ramach Programu,
 3. Załącznik nr 3b – Zestawienie ilościowe,
 4. Załącznik nr 3c – Informacja o zrealizowanych działaniach,
 5. Załącznik nr 3d – Zestawienie faktur (rachunków).

Ponadto proszę o dołączenie:

 1. Kserokopii faktur za zakupione książki,
 2. Potwierdzenia dokonanej zapłaty (potwierdzenie przelewu bankowego itp.).

Uwaga:

Faktury winny być opisane w sposób trwały i opieczętowane przez dyrektora szkoły i osobę reprezentującą organ prowadzący. Każdą stronę kserowanego dokumentu tj. sprawozdania dyrektorów szkół, faktury, potwierdzenia dokonanej zapłaty itp. należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie w formie papierowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 15 stycznia 2021 roku pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Załącznik nr 3 należy przesłać dodatkowo w formie edytowalnej na adres poczty internetowej: breszka@ko.olsztyn.pl (Bożena Reszka, wizytator)

Telefon do kontaktu:

W kwestiach finansowych:
Mateusz Marcinek, specjalista 89 52 32 559 (Gminy i Powiaty)
Adres e-mail: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Malwina Kamińska, specjalista 89 52 32 559 (Stowarzyszenia, Fundacje)
Adres e-mail: mkaminska@ko.olsztyn.pl

W kwestiach merytorycznych:
Bożena Reszka, wizytator 89 52 32 423
Adres e-mail: breszka@ko.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

9 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe „AKTYWNA TABLICA” za 2020 rok – Gminy, Powiaty, Stowarzyszenia i Fundacje

Szanowni Państwo
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji

Przypominamy o konieczności dokonania szczegółowego rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z budżetu państwa w 2020 roku w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”.

Dotację należy rozliczyć według wzoru (pliki do pobrania):

 1. Załącznik 1. – Rozliczenie dotacji za 2020 rok – Aktywna tablica,
 2. Załącznik 2. – Zestawienia wydatków poniesionych w 2020 roku na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 3. Załącznik 3. – Oświadczenie.

Ponadto proszę o dołączenie:

 1. Kserokopii faktur za zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy,
 2. Kserokopii faktur za zakupiony sprzęt komputerowy (wkład własny rzeczowy),
 3. Potwierdzenia dokonanej zapłaty (potwierdzenie przelewu bankowego itp.).

Uwaga:

Faktury winny być opisane w sposób trwały i opieczętowane przez dyrektora szkoły i osobę reprezentującą organ prowadzący. Każdą stronę kserowanego dokumentu tj. sprawozdania dyrektorów szkół, faktury, potwierdzenia dokonanej zapłaty itp. należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych znajdujących się na fakturze powinien być zgodny z § 2, ust. 3-7, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 roku poz. 1883).

Sprzęt w postaci wkładu własnego rzeczowego powinien być zakupiony w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie w formie papierowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 10 stycznia 2021 roku pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. M. J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Telefon do kontaktu:
Mateusz Marcinek 89 52 32 559. (Gminy i Powiaty)
Adres e-mail: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Malwina Kamińska 89 52 32 559 (Stowarzyszenia i Fundacje)
Adres e-mail: mkaminska@ko.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

9 grudnia 2020

Rozliczenie finansowe „Wychowanie Przedszkolne” za 2020 rok – Gminy i Powiaty

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

Przypominamy o konieczności dokonania rozliczenia finansowego dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa w 2020 roku na dofinansowanie zadań z zakresu „Wychowania przedszkolnego”.

Dotację należy rozliczyć według wzoru plików (do pobrania):

 1. Załącznik nr 1 – Rozliczenie dotacji – Wychowanie przedszkolne,
 2. Załącznik nr 2 – Aplikacja do rozliczenia dotacji za 2020 rok.

W przypadku niewykorzystania pełnych kwot dotacji należy podać szczegółowe uzasadnienie przyczyn jej niewydatkowania.

Proszę uczulić dyrektorów szkół i placówek by dane zawarte w Systemie Informacji Oświatowej były rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym w momencie udostępnienia Państwu informacji niezbędnych do rozliczenia dotacji.

Kwoty środków niewykorzystanych w ramach dotacji ujęte w tabelach muszą być zgodne z kwotami środków przekazanych na konto Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (numer konta: 61 1010 1397 0032 9013 9135 0000). W tytule przelewu wraz z nazwą dotacji należy podać rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej.

Rozliczenie w formie papierowej podpisane przez osobę reprezentującą urząd proszę przesłać do 10 stycznia 2021 roku pocztą tradycyjną na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al.
M.J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Ewentualne pytania proszę kierować do:
Mateusz Marcinek, specjalista 89 52 32 559
Adres e-mail: mmarcinek@ko.olsztyn.pl

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

7 września 2020

Przyznane tytuły „Zawodowy Pracodawca” oraz „Zawodowy Mistrz” za r. szk. 2019/2020

20 sierpnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Kapituły powołanej Zarządzeniem Nr 46/2020 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty do rozpatrzenia wniosków o przyznanie tytułu w kategorii „Zawodowy Pracodawca” oraz w kategorii „Zawodowy Mistrz” za rok szk. 2019/2020.

Tytuł w kategorii „ZAWODOWY PRACODAWCA” otrzymali pracodawcy, którzy podejmują szczególne działania na rzecz kształcenia zawodowego i wyróżniają się wysoką jakością tych działań.

Wykaz Pracodawców, którym został przyznany Tytuł Zawodowy Pracodawca za r. szk. 2019/2020 :

Lp. Nazwa Podmiotu składającego wniosek Imię i nazwisko dyrektora szkoły Nazwa Pracodawcy Imię i nazwisko Prezesa Firmy/dyrektora/właściciela
1 ZSZ im S. Staszica i CKU w Ostródzie Anna Teodorowicz Wagon Service Ostróda Sp. z o.o.,
ul. 11-go Listopada 26, 14-100 Ostróda
Prezes Sławomir Garwacki
2 Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie Katarzyna Chamerska ERKO sp. z o.o. sp.k., ul. Ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 Jonkowo Piotr Pętlak
3 Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie Joanna Sokół Nadleśnictwo Zaporowo, Piórkowo 8, 14-526 Płoskinia Nadleśniczy Stanisław Warpechowski
4 Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie Arkadiusz Gnoza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie Krzysztof Wałdowski, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Olsztynie
5 Zespół Szkół w Lubawie Anna Empel Ikea Industry Lubawa Prezes Nikelewski Zbigniew

Szkoły, z inicjatywy których zostały przyznane Tytuły otrzymują wyróżnienia w postaci Tytułu PARTNER PRACODAWCY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

Tytuł w kategorii „ZAWODOWY MISTRZ” przyznano osobom, które wyróżniają się w swojej pracy wyjątkową postawą jako nauczyciel zawodu:

Lp. Nazwa Podmiotu składającego wniosek Imię i nazwisko dyrektora szkoły Nazwa Pracodawcy Imię i nazwisko osoby wyróżnionej
1 Zespół Szkół Zawodowych
w Braniewie
Joanna Sokół Danuta Szałek, Salon Fryzjerski w Braniewie, ul. Kościelna 1,
14-500 Braniewo, instruktor szkolenia praktycznego i pracodawca
Danuta Szałek
2 Zespół Szkół Zawodowych
w Braniewie
Joanna Sokół Wioletta Pieciukiewicz, Studio Line w Braniewie, ul. Kościuszki 75,
14-500 Braniewo, instruktor szkolenia praktycznego i pracodawca
Wioletta Pieciukiewicz
3 Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie Arkadiusz Gnoza PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych
w Olsztynie
Jan Michałowski

Gratulujemy Zwycięzcom

17 kwietnia 2020

Szacunkowe dane do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 roku

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast,

Starostowie Powiatów,

Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin

 

W związku z art. 55, art.  58 ust. 1 – 8 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 479) w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 roku, zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2020 r. należy sporządzić na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. Załączniki nr 4 i 5 (dla dyrektorów szkół załączniki nr 1 i 2) z określonymi wskaźnikami dla każdej niepełnosprawności oraz podanymi formułami ułatwiającymi obliczenie kwot wnioskowanej dotacji stanowią załącznik niniejszego pisma. Hasła dostępowe do ww. załączników zostaną przesłane drogą mailową do organów prowadzących szkoły. W przypadku braku otrzymania wiadomości mailowej proszę o kontakt.

Załączniki nr 1-9 dostępne są również na stronie MEN w zakładce: Co robimy → Podręczniki → Darmowe Podręczniki → Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 roku.

W załączeniu tabela informująca o wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.

Wypełnione wnioski (załącznik nr 4 i 5) o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe podpisane przez osobę reprezentującą urząd należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2020 roku pocztą elektroniczną (skan) na adres email: rklonowski@ko.olsztyn.pl oraz w wersji papierowej na adres Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Dla każdego rodzaju niepełnosprawności należy złożyć osobny formularz (załącznik nr 5). Bardzo Państwa proszę o rzetelne i przemyślane ustalenie wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe i przekazanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2020 roku.

Osoba do kontaktu: Rafał Klonowski email: rklonowski@ko.olsztyn.pl, tel. 89 52 32 383 lub 512 669 606.

 

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

Tabela informująca o wysokości wskaźników – REFUNDACJA

Tabela informująca o wysokości wskaźników

Załączniki nr 1 i 2

Załączniki nr 4 i 5

8 kwietnia 2020

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół, przedszkoli i placówek przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021

(więcej…)

Załączniki

Ułatwienia dostępu