Kategoria: Pisma

18 lutego 2019

Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy

 

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa

Starostowie Powiatów

Prezydenci Miast

 

 

WKWO.0230.2.2019.DC                                         Olsztyn, 18 lutego 2019 r.

 

            Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 5 kwietnia  2019 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo–Technologicznym (ul. Wł. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn) będzie miał miejsce Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy. Organizatorem tego ważnego wydarzenia dla całego naszego regionu jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, a współorganizatorem Ministerstwo Edukacji Narodowej. Partnerami przedsięwzięcia jest Prezydent Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Realizacja Kongresu jest możliwa dzięki współpracy z: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centralną Komisją Egzaminacyjną, Centrum Informatycznym Edukacji.

Cele Kongresu:

 • Upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym; przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego.
 • Prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie.
 • Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy.
 • Przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy Pracodawców ze Szkołami.
 • Nawiązanie współpracy Szkół z Pracodawcami.
 • Prezentacja możliwości finansowania współpracy Pracodawców ze Szkołami – projekty konkursowe MEN dla pracodawców i szkół wspierające współpracę w zakresie kształcenia zawodowego.
 • Popularyzacja szkolnictwa branżowego w regionie – prezentacja dodatkowych możliwości oferowanych przez szkolnictwo branżowe (kompetencje językowe; krajowe, europejskie i światowe konkursy umiejętności zawodowych; staże zawodowe za granicą (FRSE, CKE, ORE).

Kongres jest skierowany do lokalnych i regionalnych pracodawców reprezentujących branże, w których kształcą szkoły w  województwie, branż strategicznych dla rozwoju regionu, dyrektorów szkół, wojewódzkich rad rynku pracy, izb rzemieślniczych, urzędów pracy, Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, środowisk związanych z kształceniem branżowym, szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego, członków Sektorowych rad ds. kompetencji oraz organów prowadzących szkoły.

Kongres składa się z części konferencyjnej, panelowej i warsztatowej. Wydarzeniu będzie towarzyszyć część wystawiennicza, polegająca na przedstawieniu branż reprezentowanych przez technika i branżowe szkoły I stopnia województwa warmińsko-mazurskiego. Organizacja przedsięwzięcia oparta jest na współpracy, wzajemnym szacunku i życzliwości jego uczestników, a także pozbawiona elementów rywalizacji. W celu realizacji wydarzenia szkoły mogą zapraszać do współpracy partnerów, w szczególności związki pracodawców, instytucje działające na rzecz oświaty, organizacje pozarządowe, zakłady pracy, firmy i znane postacie życia społecznego.

Przed Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym będzie obecne Mobilne Centrum Edukacyjne www.frse.org.pl (dostępne dla uczniów w zorganizowanych grupach).

            W celu zaprezentowania przez szkoły poszczególnych branż konieczne jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie, znajdującego się w zakładce: Aktualności / Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy / Formularz zgłoszenia do udziału w „Warmińsko-Mazurskim Kongresie Zawodowym”

http://www.ko.olsztyn.pl/2019/02/12/warminsko-mazurski-kongres-zawodowy/

 

Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą o zachęcenie szkół – techników i szkół branżowych I stopnia  – do czynnego włączenia się w planowane przedsięwzięcie. Z pewnością uczestnictwo w Warmińsko-Mazurskim Kongresie Zawodowym będzie dla wszystkich wymierną korzyścią.

 

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek  Nowacki

18 lutego 2019

Podział srodków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2019 roku

Państwo

Prezydenci Miast

Wójtowie  Gmin

 

ZK.3146.1.2019

 

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od  stycznia do czerwca 2019  roku, uprzejmie proszę o  weryfikację naliczonej  dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację  mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z zastrzeżeniem, że gmina zgodnie z art. 70 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  1 , powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”.

Na mocy powyższego artykułu wysokość wkładu własnego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych  jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca.

Przesyłam również Państwu tabelę dotyczącą wskaźników dochodów  podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2019 roku.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (tabela 1 do pobrania) dołączonego do niniejszego pisma. Wypełnioną tabelę wraz z podpisem (skan) proszę przesłać  do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 20 lutego 2019 roku do godziny 1500 w wersji elektronicznej na adres email: sliczynska@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (do pobrania).  Kolumna z kwotami  naliczonymi przez MEN zaznaczona jest kolorem  żółtym.

Telefon do kontaktu: Anna Śliczyńska  89-5232-559.

Zał. 3

 1. Tabela – zapotrzebowanie środków z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od  stycznia do czerwca 2019  roku,
 2. Tabela określająca podział środków Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie  od stycznia do czerwca 2019  roku,
 3. Tabela dotyczącą wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2019 roku.

 

——————————————————————————————-

Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz.2203 oraz z 2018 roku poz. 2245).

11 stycznia 2019

Działania realizowane w rządowym Programie Dostępność Plus 2018-2025

W dniu 17 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Dostępność Plus 2018-2025, którego celem jest szeroko rozumiana poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób o szczególnych potrzebach. Dzięki realizacji Programu nastąpi stopniowe usuwanie istniejących barier w różnych dziedzinach życia. Dotyczy to takich obszarów jak: architektura, transport, edukacja, cyfryzacja, zdrowie, gospodarka czy usługi. Program ma charakter międzyresortowy i angażuje różne podmioty publiczne. Pierwszymi działaniami, które już trwają lub wkrótce zostaną uruchomione są:

 1. „Bliżej dostępności” – projekt, którego celem jest przeprowadzenie szkoleń dla służb architektoniczno-budowlanych z zakresu zapewnienia dostępności.
 2. „Przestrzeń dostępnej szkoły” – konkurs, w którym w 200 szkołach (na początek 50 szkół podstawowych z całego kraju) przeprowadzony zostanie audyt, usunięte będą bariery architektoniczne i dokonane zakupy sprzętu niezbędnego do nauki dzieci z niepełnosprawnością; ogłoszony w listopadzie 2018 r. konkurs jest pilotażem, w którym dwaj wybrani operatorzy zrealizują działania dla 50 szkół; budżet konkursu wynosi 100 mln PLN, nabór na operatorów wsparcia potrwa do 17.01.2019 r., natomiast szkoły będą mogły zgłaszać się do projektu w drugiej połowie 2019 r.
 3. „Inkubator dostępności” – celem tego konkursu jest wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów umożliwiających szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów związanych z brakiem dostępności przestrzeni i usług publicznych; budżet konkursu wynosi 10 mln PLN, z których planowane jest dofinansowanie ok. 100 inicjatyw (maksymalny pułap indywidualnego dofinasowania to 100 tys. zł); nabór podmiotów do pełnienia funkcji inkubatora potrwa do 30.01.2019 r.
 4. „Dostępna uczelnia” – konkurs, w którym na początek 50 uczelni (docelowo 100) otrzyma wsparcie na usuwanie barier i pomoc studentom z niepełnosprawnościami; budżet konkursu wynosi 200 mln PLN, nabór zostanie ogłoszony w lutym 2019 r.

 

Informacje o kolejnych naborach będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej:

www.miir.gov.pl/strony/zadania/program-dostepnosc-plus/nabory/

8 stycznia 2019

UWAGA – Zmienione wzory sprawozdania z Programu Aktywna tablica za 2018 r.

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z otrzymaniem dnia 7 stycznia 2019 roku pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DPPI-WIT.4063.78.2018 informuję, że zmienione zostały wzory sprawozdania dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA” za 2018 r.

Zmiana dotyczy między innymi uzupełnienia – na wniosek Ministerstwa Finansów, sprawozdania o rodzaj pomocy dydaktycznych zapewnionych przez organ prowadzący w ramach rzeczowego wkładu własnego.

W związku z powyższym proszę o dokonanie rozliczenia dotacji na zmienionych wzorach sprawozdań i przesłanie ich do dnia 15 stycznia 2018 roku w formie papierowej podpisanych przez osobę reprezentującą urząd na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. M.J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Telefon do kontaktu: Karina Gawrońska 89 52 32 383.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Organ prowadzący sprawozdanie za 2018 r.
Data: 2019-01-08, rozmiar: 26 KB
Dyrektor szkoły sprawozdanie za 2018 r
Data: 2019-01-08, rozmiar: 33 KB
27 listopada 2017

Weryfikacja danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2017 r.

 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin,
województwa warmińsko-mazurskiego

WAP.534.22.2017.KK Olsztyn,   27 listopada 2017 r.

 

W związku z weryfikacją danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2017 r., zwracam się z prośbą o sprawdzenie budzących wątpliwości danych, dotyczących:

 

 1. Liczby uczniów niebędących obywatelami polskimi:

w arkuszu [cudzoziemcy] zamieszczono szkoły i przedszkola, w których w tabeli DO1. Dane ogólne o uczniach szkoły/wychowankach przedszkola liczba uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi wykazanych w wierszu 4 jest większa od 5. Należy zweryfikować wartości z kolumny 44 – liczba uczniów, którzy nie są obywatelami polskimi.

 

 1. Szkół sportowych i szkół z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego:

arkusz [sportowe] dotyczy szkół sportowych i szkół z oddziałami sportowymi/mistrzostwa sportowego, które w tabelach U3.1 Uczniowie w bieżącym roku szkolnym według klas, oddziałów, profili kształcenia, zawodów lub specjalności wykazały oddziały sportowe lub mistrzostwa sportowego, a jednocześnie liczba godzin zajęć wychowania fizycznego lub sportowych podana w obowiązkach nauczycieli tej szkoły jest niższa niż liczba godzin wynikająca z przepisu § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów sportowych i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 671). Należy zweryfikować wartości z kolumn 42, 44 i 45. W kolumnie 49 pokazano niedobór realizowanych godzin zajęć wychowania fizycznego lub sportowych. Zachodzi obawa, że błędnie wykazano oddziały ogólnodostępne w danej szkole jako oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego. W przypadku gdy w danej szkole funkcjonują zarówno oddziały ogólnodostępne jak i oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego szkoła powinna stworzyć osobne tabele U3.1 dla każdej grupy oddziałów.

 

 1. Szkół, w których występują oddziały dwujęzyczne:

arkusz [dwujęzyczne] dotyczy szkół, które wykazały wszystkich uczniów jako uczących się w oddziałach dwujęzycznych (tabela U3.1), a z nazwy szkoły nie wynika, że jest to szkoła w całości dwujęzyczna. W myśl przepisu art. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59), oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę. W trakcie weryfikacji danych spotkaliśmy się z sytuacjami, gdzie szkoły wykazywały jako oddziały dwujęzyczne takie oddziały, w których język obcy realizowany jest w zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych lub w których wszyscy uczniowie uczą się dwóch języków obcych. Należy zweryfikować wartości z kolumn 42 i 44, a w przypadku gdy błędnie zakwalifikowano oddziały jako dwujęzyczne poprawić odpowiednie tabele U3.1.

 

 1. Liczby uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły, w szkołach za granicą i odroczonych:

arkusz [obowiązek szkolny] dotyczy szkół, które w tabeli OB.2 w wierszu 4 wykazały uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły. Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły (tzw. nauczanie domowe) w myśl przepisów art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59), jest możliwe wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora szkoły. Z danych zawartych w SIO można wnioskować, że w przypadkach wyszczególnionych w arkuszu, jako spełniających obowiązek szkolny poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły, wykazano uczniów uczęszczających faktycznie do innej szkoły niż ich szkoła obwodowa lub też uczniów nauczanych indywidualnie. Należy zweryfikować liczbę uczniów, którzy w danej szkole są wykazywani jako spełniający obowiązek szkolny poprzez tzw. nauczanie domowe. W arkuszu uwzględniono także szkoły, w których liczba uczniów nie spełniających obowiązku szkolnego oraz spełniających obowiązek w szkołach za granicą znacznie przekracza średnie wartości.

 

 1. Liczby dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i oddziałem przedszkolnym za zgodą dyrektora szkoły i za granicą:

arkusz [obowiązek przedszkolny] dotyczy szkół, które w tabeli OB.1 w wierszu 3 wykazały dzieci spełniające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym w szkole (tzw. nauczanie domowe). Spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w tej formie możliwe jest na zasadach opisanych w punkcie obowiązek szkolny. W arkuszu uwzględniono także placówki, w których liczba wychowanków nie spełniających obowiązku przedszkolnego oraz spełniających obowiązek przedszkolny za granicą znacznie przekracza średnie wartości.

 

 1. Liczby uczniów objętych nauczaniem języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego [arkusz mniejszości]:
 • Wątpliwości budzi sytuacja, jeśli liczba uczniów ze szkoły i spoza szkoły jest identyczna (kolor żółty),
 • Wątpliwości budzi sytuacja, gdy w szkole jest tylko jeden uczeń, który korzysta z nauki języka mniejszości (kolor zielony),
 • Wątpliwości budzi sytuacja, jeżeli język mniejszości jest prowadzony na terenie, gdzie dana mniejszość nie występuje (kolor pomarańczowy),
 • Wątpliwości budzi fakt, czy faktycznie nauczanie odbywa się w języku mniejszości (kolor niebieski).
 • Wątpliwości budzi sytuacja, gdy w szkole języka mniejszości uczą się wyłącznie uczniowie spoza szkoły (kolor fioletowy).

 

 1.  Liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:
 • arkusz [niepełnosprawni 1] dotyczy szkół, w których wszyscy uczniowie szkoły zostali wykazani jako posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a nie są one szkołami specjalnymi,
 • arkusz [niepełnosprawni 2] dotyczy szkół,  które wykazały uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w liczbie znacznie przekraczającej średnie wartości. W tabelach NP1-NP4 należy ująć wyłącznie dzieci posiadające orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego nie zaś opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności,
 • arkusz [niepełnosprawni 3] dotyczy szkół specjalnych, które wykazały uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone w liczbie znacznie przekraczającej średnie wartości.

 

 1. Liczby dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla których szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze:

arkusz [zajęcia rew-wych] dotyczy szkół i placówek oświatowych, w których wykazano dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim, dla których szkoła lub placówka organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (tabela NP5), a jednocześnie nie wykazano w obowiązkach nauczycieli tej szkoły lub placówki prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub wykazano te zajęcia w liczbie mniejszej niż minimalna liczba godzin pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim wynikająca z przepisów §10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełno-sprawnością intelektualną  w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 529). Sytuacja taka skłania do przypuszczenia, że dzieci te w tabeli NP5 zostały błędnie wykazane. Czasem szkoły wykazywały w obowiązkach nauczycieli „funkcjonowanie w środowisku” lub „zajęcia rewalidacyjne” co nie jest poprawne w odniesieniu do dzieci z upośledzeniem umysłowym  w stopniu głębokim i takie sytuacje również wymagają korekty w zakresie obowiązków nauczycieli.

 

 1. Liczby oddziałów i dzieci w wychowaniu przedszkolnym – arkusz [wychowanie przedszkolne] dotyczy placówek wychowania przedszkolnego, które:
 • wykazały dzieci, a nie wykazały oddziałów (kol.25). Sytuacja taka jest możliwa, w przypadku występowania oddziałów łączonych (szkolno-przedszkolnych). Instrukcja zaleca w takiej sytuacji podanie ułamkowych wartości oddziałów (przy opisie tabel U3.1 i U3.3). Program SIO dopuszcza też sytuacje, że są dzieci, a nie ma oddziałów, jednak lepiej jest wykazać ułamkowe wartości oddziałów. Należy zwrócić uwagę, aby ułamkowe wartości oddziałów sumowały się do liczb całkowitych,
 • wykazały dzieci w wieku 2 lat w liczbie większej niż 15% dzieci ogółem w danej placówce. Zachodzi podejrzenie, że wykazane tu zostały dzieci z oddziałów żłobkowych, które nie powinny być w SIO wykazywane. SIO dotyczy wyłącznie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (czyli dzieci, które w dniu 30 września mają co najmniej 2,5 roku). Ponadto należy zwrócić uwagę, że żłobki mają odrębne sprawozdania.
 1. Szkół i placówek, które nie wpisały nr RSPO – arkusz dotyczy szkół i placówek oświatowych, które w SIO na 30 września 2017 r. w tabeli I1. Identyfikacja nie wpisały numeru RSPO. Numery te szkoła może zweryfikować na stronie: https://rspo.men.gov.pl/.

 

 1. Liczby wypadków w szkołach:
 • arkusz [wypadki] dotyczy szkół, które wykazały: 1 – wypadki śmiertelne (kolor pomarańczowy), 2 – wykazały więcej niż 2 wypadki ciężkie (kolor żółty), 3 – szkoły, w których wykazano bardzo dużo wypadków – należy sprawdzić, czy wszystkie wypadki miały miejsce w poprzednim roku szkolnym (kolor zielony).

 

 1. Liczby wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych: w arkuszu umieszczono te MOW-y, w których liczba wychowanków znacznie przekracza liczbę miejsc w placówce. Taka sytuacja budzi wątpliwości, czy dane zostały rzetelnie wprowadzone.

Pragnę zwrócić uwagę, że zestawienia zostały przygotowane na podstawie pierwszej wersji bazy (pliki, które dotarły do MEN do 4 listopada br.). Jeśli szkoły lub placówki dokonały korekt danych zawartych w zestawieniach do weryfikacji po tej dacie, nie muszą one być ponownie przekazywane do Kuratorium Oświaty.

Wykazy do weryfikacji zostały wysłane pocztą elektroniczną do wszystkich Jednostek Samorządu Terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim. Jeżeli, któraś z JST nie otrzymała wykazu pocztą elektroniczną oznacza to, że adres e-mail który został podany przez Państwa w SIO w wierszu E-mail lub JST – E-mail komórki do spraw edukacji jest nieprawidłowy.

W powyższym przypadku należy się niezwłocznie zwrócić do pracownika Kuratorium Oświaty – Karola Krupy i przekazać poprawny adres e-mail, na który ma zostać przesłany wykaz do weryfikacji.

Karol Krupa, specjalista, tel. 89 / 52-32-614, e-mail: kkrupa@ko.olsztyn.pl

 

W przypadku wpisania nieprawidłowych adresów e-mail przez JST należy dokonać korekty spisu i przesłać ponownie do Kuratorium Oświaty.

Korektę proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 grudnia 2017 r.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

Ułatwienia dostępu