Kategoria: Pisma

6 września 2019

Wygraj mobilną pracownię multimedialną dla swojej szkoły w ramach konkursu #OSEWyzwanie!

Do wzięcia udziału w konkursie #OSEWyzwanie! zaprasza Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE).

Biorąc udział w konkursie blisko 800 szkół z całej Polski może wygrać najnowocześniejszą mobilną pracownię multimedialną, składającą się m.in. z 16 laptopów.

Do konkursu mogą przystąpić szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu (w tym warunki uczestnictwa w konkursie): https://ose.gov.pl/konkurs-osewyzwanie

10 kwietnia 2019

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Starostowie,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola,
Dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

W związku z obowiązkiem opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli, wynikającym z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 966 ze zm.), proszę Państwa o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad opiniowania arkuszy oraz terminarzem opracowywania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – przedstawionymi poniżej w załącznikach.

Zakres opinii Kuratora Oświaty będzie dotyczył:

 1. Realizacji szkolnych planów nauczania oraz planów nauczania dla poszczególnych klas.
 2. Zatrudnienia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
 3. Przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy – zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.
 4. Zgodności z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy szkół i przedszkoli.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Załącznik nr 1
Data: 2019-04-10, rozmiar: 59 KB
zalacznik-nr-2
Data: 2019-09-20, rozmiar: 46 KB
18 lutego 2019

Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy

 

Szanowni Państwo

Marszałek Województwa

Starostowie Powiatów

Prezydenci Miast

 

 

WKWO.0230.2.2019.DC                                         Olsztyn, 18 lutego 2019 r.

 

            Mam przyjemność poinformować Państwa, że w dniu 5 kwietnia  2019 r. w Olsztyńskim Parku Naukowo–Technologicznym (ul. Wł. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn) będzie miał miejsce Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy. Organizatorem tego ważnego wydarzenia dla całego naszego regionu jest Wojewoda Warmińsko-Mazurski i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, a współorganizatorem Ministerstwo Edukacji Narodowej. Partnerami przedsięwzięcia jest Prezydent Olsztyna oraz Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Realizacja Kongresu jest możliwa dzięki współpracy z: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centralną Komisją Egzaminacyjną, Centrum Informatycznym Edukacji.

Cele Kongresu:

 • Upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym; przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego.
 • Prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie.
 • Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy.
 • Przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy Pracodawców ze Szkołami.
 • Nawiązanie współpracy Szkół z Pracodawcami.
 • Prezentacja możliwości finansowania współpracy Pracodawców ze Szkołami – projekty konkursowe MEN dla pracodawców i szkół wspierające współpracę w zakresie kształcenia zawodowego.
 • Popularyzacja szkolnictwa branżowego w regionie – prezentacja dodatkowych możliwości oferowanych przez szkolnictwo branżowe (kompetencje językowe; krajowe, europejskie i światowe konkursy umiejętności zawodowych; staże zawodowe za granicą (FRSE, CKE, ORE).

Kongres jest skierowany do lokalnych i regionalnych pracodawców reprezentujących branże, w których kształcą szkoły w  województwie, branż strategicznych dla rozwoju regionu, dyrektorów szkół, wojewódzkich rad rynku pracy, izb rzemieślniczych, urzędów pracy, Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, środowisk związanych z kształceniem branżowym, szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego, członków Sektorowych rad ds. kompetencji oraz organów prowadzących szkoły.

Kongres składa się z części konferencyjnej, panelowej i warsztatowej. Wydarzeniu będzie towarzyszyć część wystawiennicza, polegająca na przedstawieniu branż reprezentowanych przez technika i branżowe szkoły I stopnia województwa warmińsko-mazurskiego. Organizacja przedsięwzięcia oparta jest na współpracy, wzajemnym szacunku i życzliwości jego uczestników, a także pozbawiona elementów rywalizacji. W celu realizacji wydarzenia szkoły mogą zapraszać do współpracy partnerów, w szczególności związki pracodawców, instytucje działające na rzecz oświaty, organizacje pozarządowe, zakłady pracy, firmy i znane postacie życia społecznego.

Przed Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym będzie obecne Mobilne Centrum Edukacyjne www.frse.org.pl (dostępne dla uczniów w zorganizowanych grupach).

            W celu zaprezentowania przez szkoły poszczególnych branż konieczne jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie, znajdującego się w zakładce: Aktualności / Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy / Formularz zgłoszenia do udziału w „Warmińsko-Mazurskim Kongresie Zawodowym”

http://www.ko.olsztyn.pl/2019/02/12/warminsko-mazurski-kongres-zawodowy/

 

Wobec powyższego zwracam się z uprzejmą prośbą o zachęcenie szkół – techników i szkół branżowych I stopnia  – do czynnego włączenia się w planowane przedsięwzięcie. Z pewnością uczestnictwo w Warmińsko-Mazurskim Kongresie Zawodowym będzie dla wszystkich wymierną korzyścią.

 

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek  Nowacki

18 lutego 2019

Podział srodków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2019 roku

Państwo

Prezydenci Miast

Wójtowie  Gmin

 

ZK.3146.1.2019

 

W związku z dokonaniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wstępnego podziału jednostkom samorządu terytorialnego środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od  stycznia do czerwca 2019  roku, uprzejmie proszę o  weryfikację naliczonej  dotacji do realnego zapotrzebowania gminy.

Gmina może wnioskować o dotację  mniejszą, większą lub równą dotacji naliczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z zastrzeżeniem, że gmina zgodnie z art. 70 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych  1 , powinna wskazać kwotę środków własnych zaplanowanych na realizację zadania „wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych”.

Na mocy powyższego artykułu wysokość wkładu własnego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych  jest uzależniona od pozycji finansowej gminy, tj. wskaźnika dochodowości na jednego mieszkańca.

Przesyłam również Państwu tabelę dotyczącą wskaźników dochodów  podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2019 roku.

Powyższą informację proszę sporządzić według wzoru (tabela 1 do pobrania) dołączonego do niniejszego pisma. Wypełnioną tabelę wraz z podpisem (skan) proszę przesłać  do Kuratorium Oświaty w Olsztynie w terminie do dnia 20 lutego 2019 roku do godziny 1500 w wersji elektronicznej na adres email: sliczynska@ko.olsztyn.pl.

W załączeniu przekazuję Państwu wykaz wstępnie naliczonych kwot poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (do pobrania).  Kolumna z kwotami  naliczonymi przez MEN zaznaczona jest kolorem  żółtym.

Telefon do kontaktu: Anna Śliczyńska  89-5232-559.

Zał. 3

 1. Tabela – zapotrzebowanie środków z dotacji celowej na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od  stycznia do czerwca 2019  roku,
 2. Tabela określająca podział środków Narodowego Programu Stypendialnego na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie  od stycznia do czerwca 2019  roku,
 3. Tabela dotyczącą wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin w 2019 roku.

 

——————————————————————————————-

Ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz.2203 oraz z 2018 roku poz. 2245).

11 stycznia 2019

Działania realizowane w rządowym Programie Dostępność Plus 2018-2025

W dniu 17 lipca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła rządowy Program Dostępność Plus 2018-2025, którego celem jest szeroko rozumiana poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla osób o szczególnych potrzebach. Dzięki realizacji Programu nastąpi stopniowe usuwanie istniejących barier w różnych dziedzinach życia. Dotyczy to takich obszarów jak: architektura, transport, edukacja, cyfryzacja, zdrowie, gospodarka czy usługi. Program ma charakter międzyresortowy i angażuje różne podmioty publiczne. Pierwszymi działaniami, które już trwają lub wkrótce zostaną uruchomione są:

 1. „Bliżej dostępności” – projekt, którego celem jest przeprowadzenie szkoleń dla służb architektoniczno-budowlanych z zakresu zapewnienia dostępności.
 2. „Przestrzeń dostępnej szkoły” – konkurs, w którym w 200 szkołach (na początek 50 szkół podstawowych z całego kraju) przeprowadzony zostanie audyt, usunięte będą bariery architektoniczne i dokonane zakupy sprzętu niezbędnego do nauki dzieci z niepełnosprawnością; ogłoszony w listopadzie 2018 r. konkurs jest pilotażem, w którym dwaj wybrani operatorzy zrealizują działania dla 50 szkół; budżet konkursu wynosi 100 mln PLN, nabór na operatorów wsparcia potrwa do 17.01.2019 r., natomiast szkoły będą mogły zgłaszać się do projektu w drugiej połowie 2019 r.
 3. „Inkubator dostępności” – celem tego konkursu jest wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów umożliwiających szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów związanych z brakiem dostępności przestrzeni i usług publicznych; budżet konkursu wynosi 10 mln PLN, z których planowane jest dofinansowanie ok. 100 inicjatyw (maksymalny pułap indywidualnego dofinasowania to 100 tys. zł); nabór podmiotów do pełnienia funkcji inkubatora potrwa do 30.01.2019 r.
 4. „Dostępna uczelnia” – konkurs, w którym na początek 50 uczelni (docelowo 100) otrzyma wsparcie na usuwanie barier i pomoc studentom z niepełnosprawnościami; budżet konkursu wynosi 200 mln PLN, nabór zostanie ogłoszony w lutym 2019 r.

 

Informacje o kolejnych naborach będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej:

www.miir.gov.pl/strony/zadania/program-dostepnosc-plus/nabory/

8 stycznia 2019

UWAGA – Zmienione wzory sprawozdania z Programu Aktywna tablica za 2018 r.

Państwo
Prezydenci Miast
Starostowie Powiatów
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin

W związku z otrzymaniem dnia 7 stycznia 2019 roku pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DPPI-WIT.4063.78.2018 informuję, że zmienione zostały wzory sprawozdania dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA” za 2018 r.

Zmiana dotyczy między innymi uzupełnienia – na wniosek Ministerstwa Finansów, sprawozdania o rodzaj pomocy dydaktycznych zapewnionych przez organ prowadzący w ramach rzeczowego wkładu własnego.

W związku z powyższym proszę o dokonanie rozliczenia dotacji na zmienionych wzorach sprawozdań i przesłanie ich do dnia 15 stycznia 2018 roku w formie papierowej podpisanych przez osobę reprezentującą urząd na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
al. M.J. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

Telefon do kontaktu: Karina Gawrońska 89 52 32 383.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Dyrektor szkoły sprawozdanie za 2018 r
Data: 2019-01-08, rozmiar: 33 KB
Organ prowadzący sprawozdanie za 2018 r.
Data: 2019-01-08, rozmiar: 26 KB

Ułatwienia dostępu