Kategoria: Rekrutacja

30 sierpnia 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych po naborze uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych

województwa warmińsko-mazurskiego

Rodzice i Opiekunowie

Absolwentów szkół podstawowych

WAP.021.39.2019.MP Olsztyn, dnia sierpnia 2019 r.

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych

po naborze uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca
2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) przekazuję Państwu informację o wolnych miejscach po rekrutacji uzupełniającej w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 – tabela do pobrania.

Powyższe dane będą aktualizowane na bieżąco, w miarę ich podawania
przez dyrektorów szkół: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników
i branżowych szkół I stopnia.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

30 sierpnia 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych po naborze uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo

Dyrektorzy gimnazjów

województwa warmińsko-mazurskiego

Rodzice i Opiekunowie

Absolwentów gimnazjów

WAP.021.2.39.2019.MP Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2019 r.

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych

po naborze uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca
2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) przekazuję Państwu informację o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – tabela do pobrania.

Powyższe dane będą aktualizowane na bieżąco, w miarę ich podawania przez dyrektorów szkół: trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

30 stycznia 2019

Zarządzenie nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum (…) – więcej w załącznikach.

Załączniki

Zarządzenie nr 6
Data: 2019-01-30, rozmiar: 88 KB
Załączniki nr 1-2 do Zarządzenia nr 6
Data: 2019-01-30, rozmiar: 718 KB
30 stycznia 2019

Zarządzenie nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (…) – więcej w załącznikach.

Załączniki

Załączniki nr 1-4 do Zarządzenia nr 5
Data: 2019-01-30, rozmiar: 726 KB
Zarządzenie nr 5
Data: 2019-01-30, rozmiar: 107 KB
19 grudnia 2018

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia

 

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej
lub branżowej szkoły I stopnia

 

Szanowni Państwo

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,

które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia

gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia

 

 

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych związanych z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 oraz koniecznością  podania do publicznej wiadomości (corocznie do końca lutego) wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia, informuję, że opracowany został wzór formularza  – wniosek  o umieszczenie zawodów w wykazie. Zgłoszeń zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych należy zatem dokonywać wyłącznie poprzez wypełniony komputerowo formularz wniosku do 31 stycznia 2019r.

Zgłoszenia przyjęte przed opublikowaniem komunikatu będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, tworząc wykaz zawodów organizowanych przez siebie lub inne podmioty działające na terenie szkoły, ocenia cele/założenia zawodów w zakresie  kształtowania postaw i wychowania w wartościach uniwersalnych. Oznacza to, że dokonanie zgłoszenie nie jest równoznaczne z umieszczeniem wpisanej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, sporządzonym przez  Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 

Wypełniony wg powyższego wzoru wniosek, należy składać w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al.Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn – pokój 382 piętro IIIa.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, email: mpiskorska@ko.olsztyn.pl,  tel. 89 52 32 316.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  1. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169) w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017 r. w związku z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 oraz art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
  2. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
6 września 2018

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy gimnazjów

województwa warmińsko-mazurskiego

 

 WAP.021.1.11.2018.MP

 

W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca
2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) przekazuję Państwu informację o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI KURATOR OŚWIATY

Krzysztof Marek Nowacki

 

 

Załączniki

Wolne miejsca po zakończonej rekrutacji
Data: 2018-09-06, rozmiar: 15 KB
31 sierpnia 2018

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych – rekrutacja 2018/2019

Przypominam, że zgodnie z § 2 zarządzenia nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 (…) dyrektorzy szkół: trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia, są zobowiązani do przekazania informacji o liczbie wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji.

W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji o wolnych miejscach w Państwa szkołach poprzez wypełnienie formularza elektronicznego (REKRUTACJA), zgodnie z terminarzem zawartym w załączniku nr 1 do  ww. zarządzenia.

Dane te zostaną opublikowane  na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl, w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja / Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

 

4 lipca 2018

Zarządzenie nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych.

Załączniki

Załączniki nr 1-3
Data: 2018-01-31, rozmiar: 2 MB
Zarządzenie
Data: 2018-01-31, rozmiar: 90 KB
23 kwietnia 2018

Informacja o szkołach

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin
Dyrektorzy Szkół
województwa warmińsko-mazurskiego

Odnosząc się do § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) przekazuję Państwu informacje dotyczące naboru do szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych) na rok szkolny 2018/2019.

POWIAT BARTOSZYCKI POWIAT LIDZBARSKI
POWIAT BRANIEWSKI POWIAT MRĄGOWSKI
POWIAT DZIAŁDOWSKI POWIAT NIDZICKI
POWIAT ELBLĄSKI POWIAT NOWOMIEJSKI
MIASTO ELBLĄG POWIAT OLECKI
POWIAT EŁCKI POWIAT OLSZTYŃSKI
POWIAT GIŻYCKI MIASTO OLSZTYN
POWIAT GOŁDAPSKI POWIAT OSTRÓDZKI
POWIAT IŁAWSKI POWIAT PISKI
POWIAT KĘTRZYŃSKI POWIAT SZCZYCIEŃSKI
POWIAT WĘGORZEWSKI

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

26 lutego 2018

Zarządzenie nr 15 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Załączniki

14 lipca 2017

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo
Dyrektorzy gimnazjów
województwa warmińsko-mazurskiego

W związku z S 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) przekazuję Państwu informacje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.

Dodatkowe informacje: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno – Prawny
Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 5232316.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Wolne_miejsca_szkoly_ponadgimnazjalne_W_M_2017
Data: 2017-08-29, rozmiar: 491 KB