Kategoria: Aktualności

18 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej

Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej 2017 na Warmii i Mazurach odbyły się w trzech największych miastach regionu: Ełku (13 października), Elblągu (16 października) i Olsztynie (17 października). Uroczystości zgromadziły licznie przybyłych gości: parlamentarzystów, władze samorządowe, przedstawicieli wyższych uczelni, instytucji oświatowych, związków zawodowych. Wyróżniających się nauczycieli nagrodzono odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi. Krzyże Zasługi otrzymało 7 osób. Największa grupa (247 osób) w dowód uznania za zasługi w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej odebrała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Doceniając wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, postanowieniem Prezydenta RP Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowano 153 osoby. Ponadto nauczyciele otrzymali nagrody Ministra Edukacji Narodowej (26) oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty (32).

Gratulując nauczycielom odznaczeń i wyróżnień, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podkreślił, że praca nauczyciela to wyjątkowe posłannictwo.

Jej efekty często przychodzą po latach, nie pracujemy tylko dla tych, którzy tu i teraz. Tworzymy dziedzictwo, które trwa z pokolenia na pokolenie – powiedział kurator.

Uroczystości miały podniosły charakter. Nie zabrakło również akcentów artystycznych. W Ełku wystąpili soliści Ełckiego Centrum Kultury oraz Mazurski Zespół Ludowy. W Elblągu swoje talenty prezentowali nauczyciele tamtejszych szkół. W Olsztynie zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu chóru Cantores Varmienses pod dyrekcją prof. Benedykta Błońskiego.

13 października 2017

Życzenia Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy
szkół i placówek
w województwie warmińsko-mazurskim

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowa data w kalendarzu. W tym dniu kierujemy myśli ku szkole i nauczycielom. Uświadamiamy sobie, jak wielką wartością jest edukacja, jak duże znaczenie ma w życiu człowieka spotkanie właściwego nauczyciela. Nauczyciela, który zarazi pasją poznawania nauki, który rozbudzi zainteresowania, który sprawi, że szkoła staje się ciekawą przygodą. W tym dniu nie zapominamy również o tym, że bycie nauczycielem oznacza ciągłe dążenie do stawania się mistrzem dla swoich uczniów.

W Dniu Edukacji Narodowej kieruję do Państwa Nauczycieli wyrazy uznania za oddanie i zaangażowanie w nauczanie oraz wychowanie młodego pokolenia. Dziękuję za codzienny trud, twórczą pracę na rzecz rozwoju szkół i placówek. W sposób szczególny dziękuję za kształtowanie postaw patriotycznych i podtrzymywanie pamięci o tradycji i historii naszego narodu.

Życzę, aby cele, które stawiają Państwo przed sobą urzeczywistniały się i przynosiły satysfakcję zawodową. Życzę zapału i sił do pokonywania trudności, a przede wszystkim zdrowia i zadowolenia osobistego.

Z poważaniem
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Olsztyn, 13 października 2017 r.

11 października 2017

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Staświnach sztandaru oraz imienia Św. Franciszka z Asyżu

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski w minioną środę (04.10. br.) uczestniczył w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Staświnach sztandaru oraz imienia Św. Franciszka z Asyżu.

Uroczystości szkolne poprzedziła Msza Święta w Kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Miłkach, którą odprawili Biskup Pomocniczy Ełcki Romuald Kamiński oraz Ks. Marceli Ogar proboszcz Parafii. Podczas mszy Ksiądz Biskup poświęcił i pobłogosławił sztandar Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu w Staświnach. W drugiej części uroczystości, która odbyła się w szkole, sztandar został uroczyście przekazany uczniom ze wskazaniem dyrektora, aby swoją nauką i postawą umacniali autorytet szkoły, by sztandar był otoczony powszechnym szacunkiem, ponieważ jest symbolem narodowym. Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, gratulując wyboru patrona, podkreślił, że jest to zobowiązanie, zarówno dla Uczniów, jak i Nauczycieli oraz Rodziców. Obecność sztandaru w życiu szkoły niesie za sobą obowiązek kształcenia i wychowania młodzieży oraz prezentowania właściwych postaw.

11 października 2017

Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie

W czwartek 28 września 2017 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie.

Wykład inauguracyjny pt. „W poszukiwaniu wartości” wygłosiła prof. dr hab. Krystyna Ostrowska z Uniwersytetu Warszawskiego, która podkreśliła, że wychowanie oznacza pomoc dziecku w odkrywaniu i rozumieniu wartości życia własnego i cudzego, a także dokonywaniu właściwych wyborów.

Głównym punktem programu była uroczystość wręczenia Certyfikatu Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie” kolejnej grupie szkół i placówek z naszego województwa. W tym roku Certyfikatem wyróżniono osiemnaście szkół i placówek, a pięć „Aktem przynależności do grupy szkół i placówek ubiegających się o Certyfikat”. Ponadto doceniono dziewięć szkół, które w tym roku odbiorą Krajowy Certyfikat. Dokument ten jest potwierdzeniem, że placówki pracują zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć.

Spotkanie podsumował Wojciech Cybulski Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, który odniósł się do zmian w systemie edukacji, podkreślając, że nie ma dobrej edukacji bez dobrych nauczycieli. Ponadto Kurator wskazał na wartość wychowania i rolę, jaką pełni społeczność szkolna w jej upowszechnianiu.

10 października 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – informacja dotycząca składania wniosków

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji
Dyrektorzy Szkół i Bibliotek Pedagogicznych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, organy prowadzące szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne oraz biblioteki pedagogiczne przesyłają pocztą tradycyjną wnioski wraz z zestawieniem szkół/ bibliotek pedagogicznych wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek podpisane przez osobę reprezentującą urząd na adres:

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
aleja Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zestawienia szkół/bibliotek pedagogicznych wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek należy również wypełnić w formie elektronicznej i przesłać na adres jkonczal@ko.olsztyn.pl do 15 listopada 2017 r.

Zapisy w formie elektronicznej muszą być zgodne z dokumentami przesłanymi w formie papierowej.

Organy prowadzące niebędące jednostkami samorządu terytorialnego do wniosku i zestawienia zbiorczego (przesłanego do Kuratorium Oświaty) dołączają również dokumentację potrzebną do sporządzenia umowy (kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych/aktualny KRS/kserokopię dowodu osobistego).

Jednocześnie zwracam Państwa uwagę na kwestie finansowe, tj.:

1) przy wnioskowanej dotacji 2 480,00 zł dla szkoły (liczba uczniów do 70) wkład własny organu prowadzącego nie może być niższy niż 620,00 zł.,

2) przy wnioskowanej dotacji 4 000,00 zł dla szkoły (liczba uczniów od 71 do 170) wkład własny organu prowadzącego nie może być niższy niż 1 000,00 zł.,

3) przy wnioskowanej dotacji 12 000 zł dla szkoły (liczba uczniów powyżej 171) wkład własny organu prowadzącego nie może być niższy niż 3 000,00 zł.,

4) przy wnioskowanej dotacji 4 600,00 zł dla bibliotek pedagogicznych wkład własny organu prowadzącego nie może być niższy niż 1 150,00 zł.

Ponadto przypominam, że organ prowadzący może otrzymać jednokrotne wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego. W przypadku nieuzyskania w poprzednim roku wsparcia finansowego organ prowadzący może ponownie złożyć wniosek.

Jeżeli zespół stanowi jednostkę organizacyjną, w której jest jedna biblioteka, to zespół składa jeden wniosek. Szkoła wchodząca w skład zespołu może składać oddzielny wniosek, jeżeli w jej strukturze znajduje się odrębna biblioteka.

Podczas wypełniania wniosku należy pamiętać, że w przypadku szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół (posiadającej odrębną bibliotekę) należy wpisać pełną nazwę szkoły wraz z miejscowością, a po niej wpisać również pełną nazwę zespołu szkół, np. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Olsztynie; Zespół Szkół nr 1 w Olsztynie.

We wniosku należy wpisać liczbę uczniów uczęszczających odpowiednio do szkoły/zespołu szkół (proszę pamiętać, że w przypadku zespołów szkół, w skład których wchodzą przedszkola lub oddziały przedszkolne, dzieci z tych oddziałów nie wliczamy do ogólnej liczby uczniów; jak również do ogólnej liczby uczniów nie wliczamy słuchaczy szkół dla dorosłych wchodzących w skład zespołu).

Zwięzły opis dotyczący aktualnego wyposażenia biblioteki szkolnej powinien zawierać informacje dotyczące posiadania czytelni, liczby książek w bibliotece w postaci papierowej i elektronicznej, rocznej liczby wypożyczeń, specjalistycznego oprogramowania do zarządzania biblioteką, dostosowanie pracy biblioteki do potrzeb uczniów (liczby godzin pracy biblioteki w tygodniu).

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
           Krzysztof Marek Nowacki

Do pobrania:

1) wniosek dyrektora szkoły/biblioteki pedagogicznej,
2) wniosek organu prowadzącego szkołę/bibliotekę pedagogiczną,
3) zestawienie bibliotek pedagogicznych wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek
4) zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup książek (urzędy miast i gmin, powiaty, stowarzyszenia i inne podmioty).
5) Harmonogram
6) Dostęp do bazy pytań i odpowiedzi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: men.gov.pl

Załączniki

10 października 2017

Erwin Kruk patronem szkoły w Elgnówku

W minioną sobotę (7.10. br.) Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki wziął udział w uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Elgnówku imienia Erwina Kruka. (więcej…)

5 października 2017

Granty Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 2017/2018

Zapraszamy dyrektorów szkół oraz nauczycieli, wychowawców do udziału w grantach Warmińsko – Mazurskiego  Kuratora Oświaty. Poniżej zamieszczamy tematy szkoleń z informacją o realizatorach. Podane linki umożliwią bezpośrednie zarejestrowanie się na dany grant lub pobranie o nim informacji szczegółowych. (więcej…)

29 września 2017

Rządowy program „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji
Dyrektorzy Szkół

Uprzejmie informuję, że zespół ds. oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, powołany Zarządzeniem Nr 56/2017 Warmińsko -Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 sierpnia 2017 r., na posiedzeniu 26 września 2017 r. dokonał oceny wniosków złożonych w ramach ww. programu.

Wpłynęło 111 wniosków organów prowadzących szkoły podstawowe, dotyczące 239 szkół. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego wynosiła 3 237 360,20 zł. Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie. Analiza wniosków wykazała, że 202 wnioski szkół spełniają wymogi formalne ww. rozporządzenia. Przyznana kwota wsparcia finansowego wynosi 2 735 416 złotych.

W załączeniu lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z wysokością dotacji.

Ponadto informuję, że umowy dotyczące realizacji ww. zadania zostaną przesłane do organów prowadzących szkoły.

Zapraszamy w kwietniu 2018 r. do udziału w kolejnej edycji programu „Aktywna tablica”.

Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Powiaty Aktywna tablica
Data: 2017-09-29, rozmiar: 211 KB
Stowarzyszenia fundacje zestawienie Aktywna tablica
Data: 2017-09-29, rozmiar: 217 KB
JST Aktywna tablica
Data: 2017-09-29, rozmiar: 279 KB
25 września 2017

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Panie / Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Uczniowie liceów ogólnokształcących i techników,

Informujemy, że Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (Kierunek kształcenia – Nauki o Rodzinie) organizuje Olimpiadę Wiedzy o Rodzinie. Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Adresowana jest do wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Olimpiada składa się z 3 etapów: eliminacji szkolnych, eliminacji okręgowych, eliminacji centralnych. Terminy eliminacji: szkolnych: 8 XI 2017 r.,  okręgowych: 28 II 2018 r.,  centralnych: 12 IV 2018 r. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody. Szkoły najliczniej reprezentowane otrzymają wyróżnienia. Informacje dla dyrektora – link.

Szczegółowe informacje są umieszczone na stronie www.uwm.edu.pl/owor/

22 września 2017

Konkurs MEN „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza nauczycieli do udziału w konkursie „Nauczyciel-Wolontariusz Roku”. Konkurs skierowany jest do pedagogów, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą pomoc innym ludziom, angażują się w pracę na ich rzecz lub instytucji działających w różnych obszarach życia społecznego. (więcej…)

21 września 2017

Nowe inwestycje szkolne

Dziś (21 września) w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w obecności Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego wójtowie Gminy Stawiguda Irena Derdoń i Gminy Dywity Jacek Szydło oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki podpisali umowy dotyczące realizacji inwestycji w ramach rozbudowy infrastruktury szkolnej obu gmin.

W Bartągu powstanie nowy obiekt Szkoły Podstawowej w Rusi z halą sportową i boiskiem. Lokalizacja szkoły wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców takich miejscowości, jak Bartąg, Jaroty i Ruś. Za sprawą nowej szkoły uczniowie będą mieli dogodne warunki do nauki i do minimum skróci się czas ich dojazdu na zajęcia.

Inwestycja w Dywitach zakłada rozbudowę istniejącej szkoły podstawowej. Powstaną dodatkowe sale lekcyjne oraz zostaną zmodernizowane blok żywieniowy i sala sportowa. Ponadto w planie jest budowa szkolnego obserwatorium astronomicznego, z którego korzystać będą nie tylko uczniowie szkoły, ale także dzieci i młodzież z innych placówek z gmin ościennych.

Obie inwestycje, zarówno w Bartągu , jak i w Dywitach – podkreślił Krzysztof Marek Nowacki – to przykłady dalekowzrocznej polityki oświatowej włodarzy obu gmin. Samorządy te z pełną odpowiedzialnością realizują własne zadanie, jakim jest kształtowanie i rozwój bazy materialnej szkół. Uwzględniają przy tym to, co najważniejsze – potrzeby i oczekiwania środowisk lokalnych.

Gminy Stawiguda oraz Dywity otrzymały na realizację inwestycji szkolnych wsparcie od ministra finansów w wysokości 1 mln złotych każda. Oddanie szkoły w Bartągu przewidziane jest jeszcze w tym roku kalendarzowym. Pierwsze zajęcia w szkolnym obserwatorium astronomicznym w Dywitach odbędą się w przyszłym roku.

21 września 2017

Nauczyciele odebrali certyfikaty

W czerwcu zakończyła się I ogólnopolska edycja szkoleń dla nauczycieli „Polska wiek XX – losy państwa i narodu” cykl „Między dwoma totalitaryzmami”. Z tej okazji w minioną środę (20 września br.) 26 nauczycieli z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymało certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Z wyróżnionymi pedagogami spotkali się: Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski, Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie dr. hab. Karol Sacewicz oraz Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski. Szkolenie „Między dwoma totalitaryzmami” obejmowało cykl wykładów, projekcje filmów, a także warsztaty z wykorzystaniem materiałów źródłowych. Główne tematy dotyczyły m.in. Polskiego Państwa Podziemnego, zbrodni niemieckich i sowieckich na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji, życia Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej, sytuacji Polski po zakończeniu II wojny światowej oraz polityki władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948. Dyrektor olsztyńskiej delegatury IPN zapowiedział, że zajęcia będą kontynuowane również w tym roku. Podczas spotkania został także zaprezentowany kilkuminutowy film animowany pt. „Niezwyciężeni”, który opowiada o 50 latach heroicznej walki Polaków o odzyskanie wolności.

18 września 2017

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Informujemy, iż Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w dniu 18 października 2017 r. organizuje konferencję pn. „ Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście zmian w prawie oświatowym” z udziałem Ministra Edukacji Narodowej – Pani Anny Zalewskiej.

Do udziału w konferencji zapraszamy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty. Rekrutacja odbędzie się wkrótce poprzez stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji (decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełniania kryteriów naboru uczestników). Szczegóły dostępne są na stronie www.ore.edu.pl

7 września 2017

Informacja dotycząca realizacji programu Aktywna Tablica

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych

 

 

Ze względu na napięty harmonogram realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, informujemy
o możliwości wypełnienia ankiety dostępnej w „Strefie dla zalogowanych” https://strefasio.men.gov.pl zakładka Ankiety, dotyczycącej udziału w ww. Programie.

 

Ze względu na możliwość uzyskania większych środków finansowych na realizacje Programu w obecnym roku, zebranie powyższych danych jest niezbędne dla oszacowania
i zabezpieczenia  kwoty wykraczającej poza wyznaczone na 2017 r. – limity.

 

 

 

Z poważaniem

Anna Klepacka

Wojewódzki koordynator ds. innowacji w edukacji

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Tel. 89 52 32 557