Kategoria: Aktualności

22 sierpnia 2017

Opiniowanie zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji pracy publicznej szkoły oraz publicznego przedszkola na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego

 1. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 oraz z art. 110 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w związku z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), opiniuje zmiany do zatwierdzonego arkusza organizacji publicznej szkoły i publicznego przedszkola.
 2. Zgodnie z przepisami § 17 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649) oraz art. 110 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego na rok szkolny 2017/2018 arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września 2017 r. organ prowadzący szkołę lub przedszkole przed zatwierdzeniem zmian do arkusza jest obowiązany do uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Natomiast zmiany w zatwierdzonych arkuszach organizacji dokonane po 30 września 2017 r. nie podlegają opiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. W związku z bardzo krótkim terminem określonym w ww. rozporządzeniu (4 dni od dnia otrzymania zmian)  odnoszącym się do wydawania opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, o których mowa w pkt. 1,  zwracam się do Państwa z prośbą o uwzględnianie w aneksach do arkusza organizacji pracy szkoły
  lub przedszkola w sposób jasny i czytelny tylko wprowadzanych  zmian i dołączanie niezbędnych dokumentów, np. przydziału zajęć edukacyjnych i innych zajęć dla nauczycieli, szkolnych planów nauczania, jeśli wprowadzono w nich zmiany, itp. Nie ma obowiązku opracowywania aneksu w formie nowego arkusza organizacji pracy szkoły lub przedszkola.

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

11 sierpnia 2017

Narady inaugurujące rok szkolny 2017/2018

WWKWO. 0230.4.2017

 

Państwo

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

województwa warmińsko-mazurskiego

 

Serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów na narady inaugurujące nowy rok szkolny,  podczas których zostaną przedstawione kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 oraz plan nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Spotkania  odbędą się według następującego porządku:

28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)  – Olsztyn, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki ul. Piłsudskiego 7/9, sala 52,
godz. 9.00 (Olsztyn oraz powiat szczycieński),
godz. 11.00 (powiaty – olsztyński, działdowski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, ostródzki).

29 sierpnia 2017 r. (wtorek) – Elbląg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Grunwaldzka 137, aula,
godz. 10.00 (Elbląg oraz powiaty: elbląski, braniewski, iławski, nowomiejski, lidzbarski, bartoszycki).

30 sierpnia 2017 r. (środa) – Ełk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, ul. Grunwaldzka 1, aula,
godz.10.30 (Ełk oraz powiaty: ełcki, gołdapski, giżycki, olecki, piski, węgorzewski).

Z poważaniem

Wojciech Cybulski
Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty

 

10 sierpnia 2017

14 sierpnia 2017 r. dniem wolnym od pracy

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r., dzień 14 sierpnia br. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej.

W zamian nasz urząd będzie otwarty dla interesantów w sobotę 09 września br. w godzinach 7.30 – 15.30.

3 sierpnia 2017

Informacja dotycząca realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

W związku z napływem niepokojących sygnałów dotyczących sposobu realizacji w 2017 r. Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Ministerstwo Edukacji Narodowej informuję, że wsparcie finansowe z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w 2017 r. zostało przyznane organom prowadzącym szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. To organ prowadzący otrzymuje od wojewody środki budżetu państwa na realizacje programu.

(więcej…)

26 lipca 2017

Bezpieczny wypoczynek

Szanowni organizatorzy wypoczynku

 Zwracam się do Państwa z apelem o dołożenie wszelkich starań w zapewnieniu uczestnikom wypoczynku właściwej opieki, w tym medycznej oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. Wakacje to także czas zwiększonej aktywności dzieci, często czas nieprzemyślanych i ryzykownych zachowań dzieci, które zagrażają ich życiu i zdrowiu. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw nad wodą i na wodzie. Wysokie standardy bezpieczeństwa powinny być priorytetem podczas organizacji wszelkich form wypoczynku.

W przypadku organizowania wyjazdów zagranicznych zalecam organizatorom, kierownikom, wychowawcom, opiekunom, aby mieli ze sobą telefony i adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Polecam przydatne strony internetowe, poświęcone organizacji bezpiecznego wypoczynku:

 1. Pierwszeństwo w odprawach autobusów przewożących dzieci i młodzież

www.granica.gov.pl/eBooking

 1. Bezpieczny autobus:

www.bezpiecznyautobus.gov.pl/bezpieczny-autobus-web/

 1. Bezpiecznie nad wodą

biz.norbsoft.com/warmia/

 1. MSZ – informacja o zagrożeniach

www.msz.gov.pl

 1. Zgłaszanie podróży w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”

odyseusz.msz.gov.pl

 1. Odnośniki i linki, kierujące bezpośrednio do konkretnego problemu związanego z wyjazdami turystycznymi

www.turystykabezryzyka.gov.pl

 1. Informacje o kąpieliskach (nie tylko o jakości wody) zamieszczone są online w serwisie kąpieliskowym funkcjonującym w postaci aplikacji internetowej na stronie

sk.gis.gov.pl

8. Informacje o jakości wody w kąpieliskach umieszczane są na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie:

wsse.olsztyn.pl

Zachęcam również do zapoznania się z opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poradnikiem bezpiecznego wypoczynku.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Poradnik bezpiecznego wypoczynku - MEN
Data: 2017-07-26, rozmiar: 4 MB
26 lipca 2017

Działania i kampanie społeczne Rzecznika Praw Dziecka dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Odwaga ratuje życie

Wraz z początkiem wakacji ruszyła nowa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Odwaga ratuje życie”. Akcja ma zwrócić uwagę dzieci i młodzieży, że od podejmowanych decyzji może zależeć życie najbliższych oraz ich własne. Kampania ma nie tylko przestrzec przed brawurą czy brakiem rozwagi, ale też zachęcić i ośmielić każde dziecko do dbania o bezpieczeństwo swoje oraz kolegów i koleżanek. Informacje o kampanii oraz filmy dostępne są na stronie www.odwagaratujezycie.pl .

Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz Prawo

Kampania ma na celu zmianę biernych postaw wobec aktów krzywdzenia dzieci, a także zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.
Ważną częścią tej kampanii są wypracowane skrypty, których celem jest wskazanie osobom dorosłym możliwych reakcji w sytuacjach trudnych, w których nie wiedzą jak się zachować. Na dedykowanej akcji stronie www.jakreagowac.pl zamieszczone są symulacje trudnych sytuacji wraz z możliwymi rozwiązaniami, z których można skorzystać w razie potrzeby. Mają one na celu wskazanie najczęściej stosowanych w takich sytuacjach praktyk, które bez uszczerbku dla zdrowia czy dobrego imienia, każdy dorosły może podjąć w codziennym życiu.

Nigdy nie zostawiaj dziecka w samochodzie!

Akcja jest szczególnie ważna w okresie letnim ze względu na panujące często wysokie temperatury. Film jest dostępny na stronie www.odwagaratujezycie.pl.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Działanie „Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka” może być narzędziem wykorzystywanym do niesienia pomocy dzieciom potrzebującym pomocy. Numer telefonu 800 12 12 12 działa całą dobę, bo w dni wolne od pracy i każdego dnia w godz. 20.00 – 8.00 istnieje możliwość pozostawienia wiadomości, która będzie odsłuchana w godzinach pracy specjalistów Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 − 20.00).

Kontakt: Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00, fax: (22) 583 66 96
Adres poczty elektronicznej Rzecznika Praw Dziecka: rpd@brpd.gov.pl.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

14 lipca 2017

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo
Dyrektorzy gimnazjów
województwa warmińsko-mazurskiego

W związku z S 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) przekazuję Państwu informacje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.

Dodatkowe informacje: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno – Prawny
Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 5232316.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Wolne_miejsca_szkoly_ponadgimnazjalne_W_M_2017
Data: 2017-07-25, rozmiar: 490 KB
3 lipca 2017

Podsumowanie roku szkolnego 2016/2017

W dniach 26, 29 i 30 czerwca br. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty spotkał się z dyrektorami szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego w celu podsumowania roku szkolnego 2016/2017. Tematem wiodącym narad były wnioski z nadzoru pedagogicznego. Kurator oświaty Krzysztof Marek Nowacki, odnosząc się do mijającego roku, powiedział, że był to rok pracowity w związku z przygotowaniem szkół do reformy edukacji. Podziękował dyrektorom za zaangażowanie i trud. W swoim wystąpieniu kurator podkreślił rolę kadry zarządzającej w rozwoju szkół, jak również jej wpływ na proces wychowania młodych ludzi. Krzysztof Marek Nowacki zapewnił, że drugim obok sprawowania nadzoru pedagogicznego ważnym zadaniem, jakie wypełnia kuratorium, jest wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań edukacyjnych. Podczas wszystkich trzech spotkań (Olsztyn, Elbląg i Ełk) podjęto kwestię zmian w polskiej szkole od 1 września br. W tym kontekście wicekurator oświaty Wojciech Cybulski przedstawił stan przygotowań placówek w naszym województwie. W dalszej kolejności dyrektorzy wydziałów kuratorium omówili wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz zaprezentowali rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.

 

29 czerwca 2017

Patent na bezpieczny wypoczynek

Szanowni organizatorzy wypoczynku, Rodzice

Główny Inspektor Sanitarny podaje ważne informacje dotyczące wypoczynku:

1. Ogólnokrajową listę miejsc wykorzystywanych do kąpieli znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce Kąpieliska a miejsca wykorzystywane do kąpieli www.gis.gov.pl/

2. Niezbędne informacje na temat szczepień w podróżach zagranicznych uzyskasz wchodząc na stronę internetową www.szczepienia.gis.gov.pl. Na tej stronie znajdziesz też wykaz punktów szczepień.

3. Jeśli Twoje wątpliwości budzi stan sanitarny obiektu, w którym wypoczywasz Ty lub Twoje dziecko, zwróć się do najbliższej terytorialnie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej www.gis.gov.pl lub bezpośrednio na stronach stacji sanitarno-epidemiologicznych.

4. Interaktywna mapa wyszukiwania jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej gis.gov.pl

Załączniki

Informacja GIS
Data: 2017-06-29, rozmiar: 2 MB
GIS- Instrukcja sanitarna dla obozów pod namiotami
Data: 2017-06-29, rozmiar: 723 KB
29 czerwca 2017

Kontrole autokarów

Szanowni organizatorzy wypoczynku, Rodzice

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w związku z wakacjami uruchomił w Olsztynie i Elblągu punkty kontroli autokarów wyjeżdżających na wycieczki, kolonie, obozy. Inspektorzy pełnią dyżury na stałym punkcie kontroli autobusów :

– przy ul. Leonharda w Olsztynie od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 13.30,

– przy ul. Grunwaldzkiej w Elblągu w każdy poniedziałek i piątek w godzinach od 06:30 do 09:00

– w Ełku i Iławie kontrole będą realizowane po wcześniejszym – minimum 2 dniowym – uzgodnieniu telefonicznym.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zgłoszenia należy kierować na numery telefonów podane w załączniku.

Załączniki

Kontrole autobusów
Data: 2017-06-29, rozmiar: 134 KB
20 czerwca 2017

Zaproszenie do Młodzieżowej Sztafety Szlakiem Żołnierzy Wyklętych

Związek Stowarzyszeń „Sztafeta Pokoleń” informuje o zorganizowaniu w dniach 16 i 17 września 2017 r. (wraz z władzami gmin Wydminy oraz Świętajno) imprezy sportowo-patriotycznej pod hasłem „ Młodzieżowa Sztafeta Szlakiem Żołnierzy Wyklętych”.

Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie wydarzeń, które rozegrały się na terenie powiatu giżyckiego w dniu 16 lutego 1946 roku – największej bitwy podziemia niepodległościowego na terenie Warmii i Mazur. Żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dotarli na Mazury przegrupowując się z terenu obecnego województwa podlaskiego.

Projekt uzyskał akceptację Ministra Obrony Narodowej i jest przez MON finansowany.

Stowarzyszenie zaprasza również młodzież z naszego województwa do udziału w tej imprezie. W załącznikach znajdziemy wstępny opis sztafety oraz druk zgłoszenia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z organizatorami.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych: 30 czerwca 2017 roku.

Osoby do kontaktu

 1. Kamil Purłan tel. 509 055 320 mail to: kamil.purlan@wp.pl
 2. Bogdan Skiba tel. 502 241 928 mail to: bskiba@op.pl

 

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy
Data: 2017-06-20, rozmiar: 13 KB
Opis sztafety
Data: 2017-06-20, rozmiar: 15 KB
20 czerwca 2017

List Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół,
Nauczyciele,
Przedstawiciele organów prowadzących,
Rodzice i Uczniowie

za parę dni zakończy się rok szkolny 2016/2017. Dokonamy podsumowania i oceny pracy. Zapewne każda szkoła i każda placówka zrobi to inaczej, akcentując te dokonania, które wydają się być najważniejsze dla danej społeczności. Dziś jednak wszyscy możemy bez wątpienia powiedzieć, że był to rok ważny dla oświaty, rok zapoczątkowujący reformę edukacji, przynoszący istotne zmiany w ustroju szkolnym, wreszcie przygotowujący do zmian systemowych w obszarze kształcenia, wychowania i opieki. Jednym słowem za nami rok wytężonej pracy. Dziękuję Państwu Dyrektorom, Nauczycielom i organom prowadzącym za trud włożony w przygotowanie nowej sieci szkół i wdrożenie wymaganych na tym etapie działań, wynikających z nowego prawa oświatowego. Chcę podkreślić, że tylko dzięki Państwa otwartości i zaangażowaniu możemy powiedzieć, że I etap reformy edukacji na Warmii i Mazurach zamykamy przygotowani do kolejnych wyzwań związanych z reformą szkolnictwa.

Szanowni Państwo,
przed nami wakacje. Zwracam się z prośbą do Nauczycieli o przypomnienie uczniom, wychowankom zasad bezpiecznego wypoczynku. Proszę Państwa o przeprowadzenie na ten temat zajęć, spotkań z przedstawicielami służb mundurowych, instytucji, których zakres działania odpowiada podejmowanej przed wakacjami tematyce. Proszę również o przekazanie Rodzicom właściwych komunikatów z informacją o możliwościach sprawdzenia form wypoczynku przed wyjazdem dzieci na kolonie i obozy. Zachęcam do umieszczenia w miejscach widocznych w szkołach, placówkach oraz na ich stronach internetowych poradników nt. bezpiecznych wakacji i wykazu numerów telefonów, które mogą być przydatne rodzicom i opiekunom podczas letniego wypoczynku.

Gratuluję wszystkich Nauczycielom, Pedagogom, Wychowawcom osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych uzyskanych w mijającym roku szkolnym. Jestem przekonany, że Państwa praca i troska o dobro dzieci zasługują na słowa najwyższego uznania.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
dziękuję Państwu Rodzicom za włączanie się w życie szkoły i wychodzenie z inicjatywami wzbogacającymi proces edukacyjno-wychowawczy. Życzę satysfakcji i radości z osiągnięć dzieci. Uczniom gratuluję wyników w nauce, sukcesów w sporcie i dokonań w konkursach artystycznych.

Wszystkim życzę słonecznych wakacji oraz dobrego wypoczynku.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Marek Nowacki
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty