Kategoria: Rekrutacja

11 kwietnia 2019

Komunikat MEN w sprawie uprawnień finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z zapytaniami o uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych informuje, że na podstawie art. 44 z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym, uprawniających odpowiednio do:

  • 1) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
  • 2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe
  1. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się pod poniższym linkiem: bip.men.gov.pl
  2. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się pod poniższym linkiem: bip.men.gov.pl
  3. Komunikat dotyczący przyjmowania w roku szkolnym 2019/2020 w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe 2) oraz 20d 3) ustawy o systemie oświaty znajduje się pod poniższym linkiem: bip.men.gov.pl

____________________________

1) j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457
2) szkół nowego systemu oświaty
3) szkół starego systemu oświaty

30 stycznia 2019

Zarządzenie nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum (…) – więcej w załącznikach.

Załączniki

Zarządzenie nr 6
Data: 2019-01-30, rozmiar: 88 KB
Załączniki nr 1-2 do Zarządzenia nr 6
Data: 2019-01-30, rozmiar: 718 KB
30 stycznia 2019

Zarządzenie nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (…) – więcej w załącznikach.

Załączniki

Załączniki nr 1-4 do Zarządzenia nr 5
Data: 2019-01-30, rozmiar: 726 KB
Zarządzenie nr 5
Data: 2019-01-30, rozmiar: 107 KB
19 grudnia 2018

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia

 

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej
lub branżowej szkoły I stopnia

 

Szanowni Państwo

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,

które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia

gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia

 

 

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych związanych z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 oraz koniecznością  podania do publicznej wiadomości (corocznie do końca lutego) wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia, informuję, że opracowany został wzór formularza  – wniosek  o umieszczenie zawodów w wykazie. Zgłoszeń zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych należy zatem dokonywać wyłącznie poprzez wypełniony komputerowo formularz wniosku do 31 stycznia 2019r.

Zgłoszenia przyjęte przed opublikowaniem komunikatu będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, tworząc wykaz zawodów organizowanych przez siebie lub inne podmioty działające na terenie szkoły, ocenia cele/założenia zawodów w zakresie  kształtowania postaw i wychowania w wartościach uniwersalnych. Oznacza to, że dokonanie zgłoszenie nie jest równoznaczne z umieszczeniem wpisanej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, sporządzonym przez  Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 

Wypełniony wg powyższego wzoru wniosek, należy składać w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al.Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn – pokój 382 piętro IIIa.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, email: mpiskorska@ko.olsztyn.pl,  tel. 89 52 32 316.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  1. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169) w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017 r. w związku z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 oraz art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
  2. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)
10 grudnia 2018

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie – informacja o rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Szanowni Państwo
Rodzice i Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych

Uprzejmie informujemy o nowej ofercie edukacyjnej realizowanej przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, która została utworzona 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości. Decyzją Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego uczelni nadano uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji uczelni zostały zamieszczone na stronie www.wskip.edu.pl.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Zespołem ds. organizacji uczelni Służby Więziennej (tel. 22 640 83 88 lub tel. 22 640 82 23).

6 września 2018

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy gimnazjów

województwa warmińsko-mazurskiego

 

 WAP.021.1.11.2018.MP

 

W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca
2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) przekazuję Państwu informację o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI KURATOR OŚWIATY

Krzysztof Marek Nowacki

 

 

Załączniki

Wolne miejsca po zakończonej rekrutacji
Data: 2018-09-06, rozmiar: 15 KB
31 sierpnia 2018

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych – rekrutacja 2018/2019

Przypominam, że zgodnie z § 2 zarządzenia nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 (…) dyrektorzy szkół: trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia, są zobowiązani do przekazania informacji o liczbie wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji.

W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji o wolnych miejscach w Państwa szkołach poprzez wypełnienie formularza elektronicznego (REKRUTACJA), zgodnie z terminarzem zawartym w załączniku nr 1 do  ww. zarządzenia.

Dane te zostaną opublikowane  na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl, w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja / Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

 

4 lipca 2018

Zarządzenie nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych.

Załączniki

Załączniki nr 1-3
Data: 2018-01-31, rozmiar: 2 MB
Zarządzenie
Data: 2018-01-31, rozmiar: 90 KB