Kategoria: Rekrutacja

28 maja 2020

Zarządzenie nr 16 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, w tym terminów składania dokumentów, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Załączniki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Data: 2020-05-28, rozmiar: 229 KB
Zarządzenie WMKO nr 16
Data: 2020-05-28, rozmiar: 51 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Data: 2020-05-28, rozmiar: 236 KB
21 maja 2020

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast,
Wójtowie Gmin,
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego,
Absolwenci szkół podstawowych
oraz ich Rodzice i Opiekunowie

Odnosząc się do § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) przekazuję Państwu ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych znajdujących się na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych), na rok szkolny 2020/2021.

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

POWIAT BARTOSZYCKI POWIAT LIDZBARSKI
POWIAT BRANIEWSKI POWIAT MRĄGOWSKI
POWIAT DZIAŁDOWSKI POWIAT NIDZICKI
POWIAT ELBLĄSKI POWIAT NOWOMIEJSKI
MIASTO ELBLĄG POWIAT OLECKI
POWIAT EŁCKI i MIASTO EŁK POWIAT OLSZTYŃSKI
POWIAT GIŻYCKI MIASTO OLSZTYN
POWIAT GOŁDAPSKI POWIAT OSTRÓDZKI
POWIAT IŁAWSKI POWIAT PISKI
POWIAT KĘTRZYŃSKI POWIAT SZCZYCIEŃSKI
POWIAT WĘGORZEWSKI

Załączniki

Pismo przewodnie
Data: 2020-05-07, rozmiar: 56 KB
8 maja 2020

Komunikat dotyczący rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej wprowadził zmiany dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

(więcej…)

25 lutego 2020

Zarządzenie nr 7 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach

Załączniki

Załącznik nr 1 - wykaz zawodów SP
Data: 2020-02-25, rozmiar: 133 KB
Zarządzenie nr 7
Data: 2020-02-25, rozmiar: 50 KB
31 stycznia 2020

Zarządzenie nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Załączniki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Data: 2020-01-31, rozmiar: 687 KB
Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Data: 2020-01-31, rozmiar: 671 KB
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Data: 2020-01-31, rozmiar: 731 KB
Zarządzenie nr 4
Data: 2020-01-31, rozmiar: 106 KB
4 października 2019

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia

 

Szanowni Państwo

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych związanych z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz koniecznością  podania do publicznej wiadomości (corocznie do końca lutego) wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia, informuję, że obowiązuje Państwa wzór formularza  – wniosek  o umieszczenie zawodów w tymże wykazie. Zgłoszeń zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych należy zatem dokonywać do 31 stycznia 2020 r. wyłącznie poprzez wypełniony komputerowo formularz wniosku.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, tworząc wykaz zawodów organizowanych przez siebie lub inne podmioty działające na terenie szkoły, indywidualnie ocenia cele/założenia zawodów w zakresie  kształtowania postaw i wychowania w wartościach uniwersalnych. Oznacza to, że dokonanie zgłoszenie nie jest równoznaczne z umieszczeniem wpisanej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, sporządzanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Wypełniony wg powyższego wzoru wniosek, należy składać w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn – pokój 382 piętro IIIa.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, email: mpiskorska@ko.olsztyn.pl,  tel. 89 52 32 316.

 

Podstawa prawna:

  1. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
30 sierpnia 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych po naborze uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych

województwa warmińsko-mazurskiego

Rodzice i Opiekunowie

Absolwentów szkół podstawowych

WAP.021.39.2019.MP Olsztyn, dnia sierpnia 2019 r.

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych

po naborze uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca
2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) przekazuję Państwu informację o wolnych miejscach po rekrutacji uzupełniającej w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 – tabela do pobrania.

Powyższe dane będą aktualizowane na bieżąco, w miarę ich podawania
przez dyrektorów szkół: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników
i branżowych szkół I stopnia.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

30 sierpnia 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych po naborze uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo

Dyrektorzy gimnazjów

województwa warmińsko-mazurskiego

Rodzice i Opiekunowie

Absolwentów gimnazjów

WAP.021.2.39.2019.MP Olsztyn, dnia 30 sierpnia 2019 r.

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych

po naborze uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca
2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) przekazuję Państwu informację o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – tabela do pobrania.

Powyższe dane będą aktualizowane na bieżąco, w miarę ich podawania przez dyrektorów szkół: trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

30 stycznia 2019

Zarządzenie nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum (…) – więcej w załącznikach.

Załączniki

Zarządzenie nr 6
Data: 2019-01-30, rozmiar: 88 KB
Załączniki nr 1-2 do Zarządzenia nr 6
Data: 2019-01-30, rozmiar: 718 KB
30 stycznia 2019

Zarządzenie nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (…) – więcej w załącznikach.

Załączniki

Załączniki nr 1-4 do Zarządzenia nr 5
Data: 2019-01-30, rozmiar: 726 KB
Zarządzenie nr 5
Data: 2019-01-30, rozmiar: 107 KB